Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8

Burmistrz Oleśnicy

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy, ul. Wiejska 35

1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją (w trzech egzemplarzach) funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

4) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwier-

dzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

6) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

7) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436);

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-

wisku kierowniczym;

9) oświadczenia, że kandydat:

a) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustwa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

b) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

c) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. w art. 31ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami) lub z art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami);

9) oświadczenie lustracyjne zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zmianami) lub oświadczenia, że oświadczenie lustracyjne zostało złożone Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty we Wrocławiu, jeżeli kandydat urodził się przed dniem 01 sierpnia 1972 r.

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

11) dokładny adres kontaktowy.

3. Kandydaci na stanowisko dyrektora winni wykazać się znajomością w szczególności ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy,ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o fina-nsach publicznych.

4. Kandydaci przed przystąpieniem do konkursu mają prawo zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły i spotkać się ze wszystkimi jej pracownikami.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy ”, w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r. w sekretariacie Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy, Rynek – Ratusz, pok. 306.

Konkursy przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Oleśnicy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Bliższych informacji udziela Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej tel. (071) 399 93 99.


Urząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP