Informacja o zmianie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica

Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na Sesji Rady Miasta Oleśnicy, która odbyła się w dniu 25 listopada 2016r. radni podjęli uchwałę o zmianie uchwały nr XXIII/188/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica – aktualizacja”.

Zmiana w/w uchwały podyktowana została przeprowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego procedurą oceny „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica – aktualizacja”, w wyniku której wskazane zostały elementy programu wymagające korekty. Tym samym niezbędne okazało się podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do w/w Uchwały.

Ponadto Burmistrz Miasta Oleśnicy, informuje że w dniu 06.12.2016r. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Oleśnicy- aktualizacja”, przyjęty uchwałą nr XXVI/216/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25.11.2016r., otrzymał pozytywną ocenę w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP