Transmisja video

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Oleśnicy oraz budżet miasta Oleśnicy na 2017 rok:
a) przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Oleśnicy oraz budżetu na 2017 rok - Burmistrz Pan Michał Kołaciński,
b) odczytanie opinii Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Miasta Oleśnicy,
c) odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2017 oraz opinii o projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy - Przewodniczący Rady Miasta,
d) stanowisko Burmistrza w sprawie opinii Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Miasta Oleśnicy
i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projektem uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Oleśnicy na 2017 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
8. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Oleśnicy na 2017 rok,
b) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Oleśnica,
c) zmiany Uchwały nr II/3/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
d) zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,
e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy,
f) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
g) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu,
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2017,
i) udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2017,
j) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2017,
k) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
l) zmiany Uchwały Nr XVI/116/2015 Rady Miasta Oleśnica z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
m) zmian budżetu na 2016 rok.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
13. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP