Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza IV-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Stolarskiej (obręb Lucień):

-        działki gruntu nr 80/3 i 80/5 AM 69 o łącznej pow. 554m2,

-        KW nr WR1E/00040060/4,

-        przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 71/2013 o warunkach zabudowy z dnia 28 października 2013r., powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę pawilonu handlowego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi i infrastrukturą drogową. Budowa zjazdu,

-        cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy),

-        cena sprzedaży w/w gruntów, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1  ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710),

-        teren działek  niezagospodarowany, porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz drzewostanem bez wartości użytkowej dla realizowanej funkcji terenu,

-        przez teren działek przebiega sieć kanalizacji deszczowej k800 i sieć telekomunikacyjna. Nad północną częścią działek przebiega napowietrzna linia energetyczna. Przebieg sieci ogranicza możliwość zagospodarowania terenu działek,

-        dojazd na  teren działek nr 80/3 i 80/5 możliwy z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej kostką betonową,

-        działki położone są na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną,

-        nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,

-        przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

-        wadium wynosi 3.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset). Najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 22.09.2016r., II-przetarg w dniu 01.12.2016r., III-przetarg w dniu 09.02.2017r.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w pieniądzu przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe.

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015r., poz. 909, ze zm.).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP