Informacja

Urząd Miasta Oleśnicy informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 34/VII/2017 z dnia 24.02.2017r. został powołany skład osobowy Zespołu Rewitalizacji.

Na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w dniu 16.02.2017r. został ogłoszony otwarty nabór na członków Zespołu Rewitalizacji. Osoby chętne do udziału w Zespole mogły zgłaszać swoje kandydatury do dnia 23.02.2017r., poprzez złożenie deklaracji w punkcie informacyjnym tut. Urzędu.

Chęć udziału w pracach Zespołu Rewitalizacji zgłosiło 8 osób. Burmistrz Miasta Oleśnicy powołał skład Zespołu Rewitalizacji, uzupełniając go dodatkowo o przedstawicieli Urzędu Miasta Oleśnicy.

W skład Zespołu wchodzi obecnie 15 osób, są nimi przedstawiciele: Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Oświaty Samorządowej, Biblioteki i Forum Kultury, organizacji pozarządowych oraz dwóch przedstawicieli mieszkańców Miasta Oleśnicy.

Zespół Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza Miasta Oleśnicy w zakresie rewitalizacji. Został powołany na czas realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnicy, w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP