Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 79a, 82-83 (obręb Oleśnica):

-        działka gruntu nr 4/40 AM 25 o pow. 6.716 m2

-        przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 23/2016 z dnia 18 maja 2016r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę trzech budynków wielorodzinnych wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą drogową,

-        przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest w granicach historycznego układu urbanistycznego i strefie ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków dla miasta Oleśnicy przeznaczonego do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (nieruchomych, w tym archeologicznych),

-        KW nr WR1E/00041347/7

-        cena wywoławcza nieruchomości wraz z drzewostanem wynosi 1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy),

-        cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1  ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710),

-        przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się w części północnej i centralnej dogodnym ukształtowaniem terenu, część południowa działki nieznacznie wyniesiona w stosunku do pozostałej części działki,

-        teren działki porośnięty jest dziką roślinnością trawiastą i kilkoma drzewami liściastymi bez wartości użytkowej dla realizowanej funkcji terenu,

-        na terenie działki nr 4/40 zlokalizowane są fundamenty pozostałe po budynkach posadowionych w przeszłości na terenie działki, fragmenty utwardzeń z betonu i z kostki brukowej, schody betonowe oraz gruz, na granicy działki od strony ulicy Krzywoustego zlokalizowany jest fragment muru ceglanego,

-        przejazd przez teren działki ograniczony jest w środkowej części przegrodą ze słupków,

-        dojazd na teren działki nr 4/40 możliwy jest od zachodu z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, od północy z drogi wewnętrznej utwardzonej w części kostką betonową

-        działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, telefoniczną i ciepłowniczą,

-        przez teren w/w działki przebiega kanalizacja deszczowa (cześć płd.-wsch. działki) oraz sieć ciepłownicza: część sieci ciepłowniczej rozprowadzona jest po terenie działki jako pozostałość przyłączy do nieistniejących już budynków. Przebieg sieci ciepłowniczej i przyłącza w południowej części działki może nieznacznie ograniczać obszar zainwestowania,

-        w otoczeniu działki znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i wielorodzinnej z usługami oraz usługi,

-        zgodnie z podaną informacją od TAURON Dystrybucja S.A. dla zasilania planowanych budynków wielorodzinnych niezbędna będzie budowa nowej stacji transformatorowej wraz z siecią,

-        nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,

-        przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 08 czerwca 2017r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

-        wadium wynosi 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy). Najpóźniej do dnia 02 czerwca 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 02.03.2017r.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. 

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe.

Nabywca prawa własności ustanawia na przedmiotowej nieruchomości – działce nr 4/40 AM 25 nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 17 polegającą na umożliwieniu dostępu do urządzeń sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej c2x 500 (w tym komory ciepłowniczej) dla osób upoważnionych tj. wejścia poszczególnych służb wykonujących zadania w zakresie usuwania awarii, wymiany rur itp. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP