Konferencja naukowa „Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego”

Przed nami wydarzenie bez precedensu w lokalnej historii. Oleśnica będzie gościć naukowców z Polski i Czech, badających zarówno dzieje Śląska, jak i naszego miasta. Konferencja jest jednym z istotniejszych punktów w trakcie Roku Czeskiego. Potrwa trzy dni, a towarzyszyć jej będą wydarzenia kulturalne. Swój patronat roztoczyli nad nią m.in. ambasador Republiki Czeskiej w Polsce J.E. Jakub Karfik, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Jarosław Gowin, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak i marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Pod koniec roku planowane jest naukowe wydawnictwo pokonferencyjne.

Na otwarciu będą obecne m.in władze wojewódzkie i delegacja z partnerskiego miasta Chrudim.

Organizator: Miasto Oleśnica i Uniwersytet WrocławskiPoniżej plan wydarzenia.


Burmistrz Miasta Oleśnica Michał Kołaciński i Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Rościsław Żerelik zapraszają na konferencję naukową "Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego" (Oleśnica, Zamek Książąt Oleśnickich, 6-8 kwietnia 2017 r.)

Program konferencji:

 
Czwartek

13:30   Inauguracja konferencji

Powitania

Referat wstępny: prof. UO dr hab. Bogusław CZECHOWICZ (Opole), Czeska historia Śląska versus śląska historia Czech

14:30   Przerwa

 
Sekcja I: Związki Śląska z Czechami w średniowieczu

15:00   prof. dr hab. Stanisław ROSIK (Wrocław), Polsko-czeskie przyszłym Śląskiem władanie w opiniach Galla Anonima i Kosmasa z Pragi

15:25   prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI (Wrocław), Czeskie małżeństwa Piastów i Piastówien

15:50   prof. dr hab. Antoni BARCIAK (Katowice), Polityka władców czeskich wobec książąt śląskich w końcu XIII i w pierwszych dziesięcioleciach XIV wieku (do 1335 roku)

16:15   Dyskusja

16:40   Przerwa

17:00   prof. Ph.Dr. Lenka BOBKOVÁ CSc. (Praha), Slezská knížata a knížectví v kronikách Petra Žitavského a Beneše Krabice z Weitmile

17:25   prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ (Opole), Śląsko-czeskie związki monastyczne (ze szczególnym uwzględnieniem zgromadzenia kanoników regularnych św. Augustyna)

17:50   Dyskusja

 
Piątek

Sekcja II: Książęta z rodu podiebradzkiego w Księstwie Oleśnickim oraz wobec Czech i Moraw

9:00     doc. mgr Martin ČAPSKÝ Ph. D. (Praha-Pardubice), Minsterberské rodové zápisy a jejich vztah k tzv. Menší kronice Ždárského kláštera

9:25     Ph. Dr. Petr KOZÁK (Opava), Vazby slezských knížat z rodů Piastovců, Poděbradů a Přemyslovců na dvory jagellonských monarchů přelomu 15. a 16. století

9:50     doc. Martin ŠANDERA, Ph. D. (Hradec Kralove), Przejście księstwaoleśnickiego w ręce Henryka Iziębickiego

10:15   prof. dr hab. Rościsław ŻERELIK, Rycerz księciem? Księstwo bierutowskie i przypadek Heinricha von Schindel

10:40   Dyskusja

11:00   Przerwa

11:20   prof. Ph. Dr. mgr Tomáš KNOZ Ph.D. (Brno), Předbělohorští Minsterberkové v kontextu moravské šlechtické obce. Základní teze k tématu šlechtické „přeshraniční“ integrace

11:45   prof. Ph. Dr. Radek FUKALA, Ph.D. (Ústí nad Labem), Poslední Poděbradové a jejich politika po porážce českých stavů na Bílé hoře

12:10   mgr Jiří BRŇOVJÁK Ph.D. (Ostrava), Księżna oleśnicka Elżbieta Maria a rekatolizacja morawskiego państwa Sternberk w latach 1669-1670

12:30   Dyskusja

12:45   Przerwa

13:30   Zwiedzanie Zamku, Kościoła zamkowego oraz zabytkowego centrum Oleśnicy

 
Sekcja III: Król Jerzy z Podiebradów i jego potomkowie w dawnej historiografii

15:30   prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK (Kielce-Warszawa), Rządy Jerzego z Podiebradów w optyce Starych letopisów czeskich, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

15:55   Ph Dr. Jan ZDICHYNEC, Ph.D. (Praha), Śląsk w pracach kosmograficznych i historycznych o przestrzeni Korony Czeskiej XVI i XVII wieku

16:20   dr Jarosław MALICKI (Wrocław), Podiebradzcy książęta Ziębic i Oleśnicy w pamięci czeskich pisarzy XVI i XVII w.

16:45   Dyskusja

17:05   Przerwa na kawę

17:20   doc. Ph Dr. Zdeněk HOJDA CSc. (Praha), Jan František Beckovský – slezský rozměr jeho Poselkyně starých příběhů českých

17:45   dr Lucyna HARC (Wrocław), Nie tylko Podiebradowicze. Wątki czeskie na kartach Olsnographii Johannesa Sinapiusa

18:10   Dyskusja

18:30   Kolacja

19.30   Anna Wiktoria SWOBODA, Muzyka na dworze Podiebradowiczów – Utwory Esaiasa Reusnera ojca i syna na lutni renesansowej i barokowej (koncert)

 
Sobota

Sekcja IV: Dziedzictwo epoki książąt oleśnickich

9:00     prof. UWr dr hab. Wojciech MROZOWICZ (Wrocław), Księgozbiory książąt oleśnickich – zarys historii, pozostałości

9:25     dr Roman STELMACH (Wrocław), Spuścizna książąt oleśnickich w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu

9:45     prof. dr hab. Ewa CHOJECKA (Bielsko-Biała), Perła architektury śląskiej – pruskie spojrzenie na zamek w Oleśnicy

10:05   dr hab. Karol SANOJCA (Wrocław), Oleśnica w czeskiej, niemieckiej i polskiej historiografii po 1945 roku

10:25   Dyskusja

10:50   Przerwa

11:10   prof. dr hab. Borys PASZKIEWICZ (Wrocław), Późnośredniowieczne mennictwo Księstwa Oleśnickiego

11:30   mgr Paweł MILEJSKI (Wrocław), Moneta czeska na terenie Księstwa Oleśnickiego

11:50   prof. dr hab. Przemysław WISZEWSKI (Wrocław), Podiebradzkie ślady w przestrzeni miejskiej Oleśnicy

12:10   Dyskusja

12:30   Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

 
Wykłady publiczne (o charakterze popularnonaukowym)

(piątek 7 IV 2017 r.)

Zamek Książąt Oleśnickich, Aula

11:00   prof. UWr dr hab. Wojciech MROZOWICZ (Wrocław), Zarys dziejów księstw Oleśnickiego i Bierutowskiego pod rządami Podiebradowiczów i Wirtembergów

11:40   prof. UWr dr hab. Piotr OSZCZANOWSKI (Wrocław), Ikonografia księstw Oleśnickiego i Bierutowskiego z czasów Podiebradowiczów i Wirtembergów

 
Ponadto:

Koncert lutniowy

(piątek 7 IV 2017 r.)

Zamek Książąt Oleśnickich, Sala Rycerska

19.30   Anna Maria SWOBODA, Muzyka na dworze Podiebradowiczów – Utwory Esaiasa Reusnera ojca i syna na lutni renesansowej i barokowej

 
Na wszystkie wykłady (także akademickie) i koncert wstęp wolny. Zapraszamy!


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP