Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy 

Lp

Adres nieruchomości

Numer

działki

Arkusz

mapy

Powierzchnia

działki w m2

KW Nr

Cena wywoławcza (zł)

Wadium

1.

ul. Błękitna

15/4

83

1.245

WR1E/00039574/0

135.000,00

13.500,00

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710, ze zm.). 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Południowej i Osada Bystre w Oleśnicy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XXXIII/206/2009 z dnia 26 maja 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 112, poz. 2305 z dnia 6 lipca 2009r., nieruchomości gruntowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 1 MU).  

Działka nr 15/4 posiada kształt prostokątny z prostokątnym wcięciem w północno-zachodnim narożniku i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu Teren działki niezagospodarowany, porośnięty dziką roślinnością trawiastą, w części zaśmiecony gruzem. Działka uzbrojona w instalację wodną. Instalacje: elektryczna, kanalizacji sanitarnej i gazowa przebiegają w drodze dojazdowej. Działka położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej.

Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 14 czerwca 2017 r. o godz. 1045 (Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

Najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu. 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe. 

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015r., poz. 909, ze zm.). 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (71) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP