Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2016 rok:
a) omówienie wykonania budżetu Miasta Oleśnicy,
b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Oleśnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2016 rok – Burmistrz Michał Kołaciński,
c) opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o wykonaniu budżetu za 2016 rok – Przewodniczący Komisji stałych Rady,
d) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Oleśnicy za 2016 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Bielański,
e) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Oleśnicy – Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Piechówka,
f) dyskusja,
g) rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2016 rok,
h) rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oleśnicy na II półrocze 2017 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości,
b) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości,
c) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy – perspektywa do 2020 roku”,
d) zaliczenia drogi w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
e) zmiany uchwały nr XXII/181/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
f) pozbawienia drogi w obszarze Miasta Oleśnicy kategorii drogi gminnej,
g) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
h) zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
i) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych,
j) emisji obligacji,
k) zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
l) zmian budżetu na 2017 rok.
9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
12. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Transmisja Video


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP