Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego (obręb Oleśnica):

-        działki gruntu nr 4/1 AM 36 o pow. 1.029 m2, nr 4/2 AM 36 o pow. 9.166 m2 (łączna powierzchnia działek 10.195 m2),

-        KW: WR1E/00041307/5,

-        przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 73/2013 z dnia 25 listopada 2013r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku usługowo-handlowego wraz z magazynem, zapleczem socjalno-administracyjnym, układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi i niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budowa zjazdu, 

-        cena nieruchomości (wszystkich działek) wynosi 1.190.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy),

-        cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1  ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710, ze zm.),

-        przedmiotowe działki posiadają łącznie kształt prostokątny i charakteryzują się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działek bujnie porośnięty roślinnością trawiastą oraz samosiejkami drzew bez wartości użytkowej dla wycenianej funkcji,

-        przez teren działki nr 4/1 przebiegają sieci: wodna w160, telekomunikacyjna (w tym studzienki) oraz sieć ciepłownicza c2x 500. W środkowej części działki nr 4/1 zlokalizowana jest komora ciepłownicza. W oddaleniu ok. 20 m (po drugiej stronie drogi wojewódzkiej) przebiega sieć elektryczna. Instalacja ciepłownicza przebiegająca w północnej części działki nr 4/1 ogranicza swobodne zagospodarowanie nieruchomości. Realizacja planowanej inwestycji w zakresie działki nr 4/1 wymaga dostosowania się do warunków określonych przez MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy, tj. powstrzymania się właściciela nieruchomości od zabudowy, składowania materiałów i nasadzeń drzew nad siecią ciepłowniczą w odległości mniejszej niż 2,5 m od osi rurociągów,

-        obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa z przyległej drogi wojewódzkiej nr 451 o nawierzchni asfaltowej (ul. Krzywoustego),

-        nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

-        przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 31 sierpnia 2017r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

-        wadium wynosi 119.000,00 zł (słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy). Najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 02.02.2017r., II-przetarg w dniu 11.05.2017r.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. 

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe.

Nabywca prawa własności ustanawia na przedmiotowej nieruchomości – działce nr 4/1 AM 36 nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 17 polegającą na umożliwieniu dostępu do urządzeń sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej c2x 500 (w tym komory ciepłowniczej) dla osób upoważnionych tj. wejścia poszczególnych służb wykonujących zadania w zakresie usuwania awarii, wymiany rur itp. 

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015r., poz. 909, ze zm.). 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP