Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań komunalnych przez MGK Sp. z o.o. oraz OKR Atol Sp. z o.o. za 2016 rok.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XXV/202/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 października 2016 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,
b) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za rok 2016,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Leśnej, Brzozowej i Wspólnej w Oleśnicy,
d) zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody,
f) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto
Oleśnica instrumentem płatniczym,
g) zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
h) zmian budżetu na 2017 rok.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
11. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Transmisja Video


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP