Pierwsze spotkanie Zespołu Rewitalizacji

W dniu 08.06.2017r. w Sali Obrad w budynku Urzędu Miasta w Oleśnicy odbyło się I posiedzenie Zespołu Rewitalizacji, zwołane przez Zastępcę Burmistrza Miasta Oleśnicy, które miało charakter inauguracyjny.

Przypomnijmy, że Zespół Rewitalizacji został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 34/VII/2017 z dnia 24.02.2017r.

Zespół Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą, został powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie związane z procesem rewitalizacji, omówiono przebieg prac z wdrażania projektów wpisanych w Lokalny Program Rewitalizacji. Członkowie Zespołu mieli możliwość zadania pytań na temat planowanych w obszarze rewitalizacji  inwestycji i zgłoszenia swoich uwag i propozycji co do podejmowanych działań.

Gmina Miasto Oleśnica obecnie realizuje inwestycję „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej oraz mieszkań chronionych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.”  W dniu 29.11.2016r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na prace budowlane związane z przebudową i rozbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego Zespołu Szkół Medycznych w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy.  Gmina Miasto Oleśnica otrzymała dofinansowanie na remont części obiektu związanego z uruchomieniem przedszkola publicznego. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy przeszedł pozytywną weryfikację wniosku o dofinansowanie projektu „Integracja, aktywność, praca”.

Podsumowując, należy stwierdzić że działania zaplanowane do realizacji na 2016r. zostały wdrożone. Dwa podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne posiadają zapewnione źródła finansowania, co rokuje ich realizację i osiągnięcie wskaźników. Pozostałe przedsięwzięcia przygotowywane są do wdrożenia. Wobec powyższego można uznać, że realizacja założeń przyjętych w LPR przebiega prawidłowo. 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP