Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza II -przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy 

Lp

Adres nieruchomości

Numer

działki

Arkusz

mapy

Powierzchnia

działki w m2

Numer

Decyzji o warunkach zabudowy

KW Nr

Cena wywoławcza (zł)

Wadium

1.

ul. Mokra 14

60

79

998

18/2015

WR1E/00052075/9

85.000,00

8.500,00

2.

ul. Mokra 16

61

79

878

19/2015

WR1E/00052074/2

74.000,00

7.400,00

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710, ze zm.).

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 18/2015, 19/2015 z dnia 03 lutego 2015 o warunkach zabudowy, powyższe nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budowa zjazdu. 

Działka nr 60 posiada kształt zbliżony do trapezu prostokątnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty bujną roślinnością trawiastą, krzewami, samosiejkami drzew oraz zdziczałymi drzewami owocowymi. Nad południową częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wsparta na słupie zlokalizowanym we wschodnim narożniku działki.

W sąsiedztwie działki nr 60 przebiegają instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna i telefoniczna. Dojazd do działki możliwy z drogi o nawierzchni asfaltowej. 

Działka nr 61 posiada kształt pięciokąta dogodnego do zagospodarowania i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty dziką roślinnością trawiastą, krzewami, samosiejkami drzew. Nad południową częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wsparta na słupie zlokalizowanym w południowej części działki.

W sąsiedztwie działki przebiegają instalacje: elektryczna, wodna i telefoniczna. Dojazd do działki możliwy z drogi o nawierzchni asfaltowej.

Powyższe nieruchomości są wolne od innych obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań. 

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 14 września 2017 r. o godz. 1130 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

Najpóźniej do dnia 8 września 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce. 

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 08.06.2017r. 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe. 

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015r., poz. 909, ze zm.). 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP