Informacja komisji weryfikacyjnej w sprawie projektów zgłoszonych w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Prezentacja zadań

Publikujemy komunikat dotyczący weryfikacji propozycji zgłoszonych do ewentualnej realizacji w ramach OBO.

 

Informacja o weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2018 r.”

 

Na podstawie § 7 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXII/265/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2018 roku”: Zasady i tryb realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2018 r.” , informuję:

Do Urzędu Miasta Oleśnicy wpłynęło do 31 sierpnia 2017 r. ogółem 30 zgłoszeń. Po terminie zgłaszania zadań, wynikającym z harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie realizacji  projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2018 r.”, to jest po 31 sierpnia 2017 r., nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Wszystkie zgłoszone zadania zostały zweryfikowane przez Komisję do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2018 r.” powołaną zarządzeniem Nr 217/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2018 r.”

Komisja zarekomendowała do konsultacji społecznych z mieszkańcami Oleśnicy 27 zadań zgłoszonych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2018 r.”:

1) „Park dla psów” przy ul. Kruczej w Oleśnicy, szacunkowy koszt 80.000 zł,

2) „Harcówka marzeń” generalny remont i dostosowanie pomieszczenia dawnego pubu przy ul. Lwowskiej 3 na miejsce spotkań-zbiórek harcerskich dzieci i młodzieży,  szacowany koszt 130.000 zł,

3) „Bezpieczny garaż” – oświetlenie ul. Krótkiej w Oleśnicy, szacowany koszt 80.000 zł,

4) Zakup rozdrabniacza do gałęzi dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „KOLEJARZ”, szacowany koszt 8.000 zł,

5) Zielona sala gimnastyczna obok I Liceum Ogólnokształcącego / Szkoły Podstawowej nr 7 (od strony ulicy Krótkiej) szacowany koszt 120.000 zł, (Komisja połączyła to zadanie z zadaniem „Siłownia zewnętrzna obok budynku I Liceum Ogólnokształcącego” i zmieniła jego koszt realizacji z 40.000 zł na 120.000 zł)

6) Twórcze i artystyczne działania na terenie Oleśnicy ze szczególnym uwzględnieniem działania oleśnickiej drużyny Odysei Umysłu, szacowany koszt 30.000 zł,

7) Oleśnicki Piknik Disco Polo- koncert charytatywny, szacowany koszt 141.200 zł,

8) Szafki szkolne dla uczniów SP 2, szacowany koszt 90.000 zł,

9) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej na podwórku Przedszkola Nr 1 , szacowany koszt 105.000 zł,

10) „Oleśnica – miastem tysięcy róż” – nasadzenie 1000 róż w miejscach publicznych, szacowany koszt 25.000 zł,

11) Modernizacja (z podwyższeniem) ogrodzenia oraz oświetlenia terenu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 8, szacowany koszt 142.500 zł,

12) Plenerowa siłownia w sercu Rataj na skwerze u zbiegu ulic Wiśniowej i Łąkowej, szacowany koszt 142.500 zł,

13) Rewitalizacja terenu i budowa placu zabaw Oleśnica-Lucień, szacowany koszt 120.000 zł,

14) Boisko do badmintona w Parku Kopernika, szacowany koszt 142.500 zł,

15) Budowa placu zabawowo-edukacyjnego przy SP 1, szacowany koszt 142.500 zł,

16) Remont chodnika przy ul. Poniatowskiego (od ul. Sudoła do ul. Daszyńskiego) w Oleśnicy, szacowany koszt 100.000 zł,

17) Wykonanie prawoskrętu z ulicy Kopernika w ulicę Wojska Polskiego, szacowany koszt 98.000 zł,

18) Bezpłatna sterylizacja suk oraz edukacja zalet sterylizacji i kontrolowania populacji zwierząt domowych na terenie Oleśnicy, szacowany koszt 28.000 zł,

19) Urządzenie placu zabaw dla dzieci na Wądołach, szacowany koszt 142.500 zł,

20) Zwiedzaj Zamek w przebraniu rycerza lub księżniczki – zakup 30 strojów dla dzieci, które będą zwiedzać Zamek, szacowany koszt 3.600 zł,

21) Remont chodnika ulicy Wileńskiej od ul. Krzywej w kierunku miasta, szacowany koszt 120.000 zł,

22) V Turniej Piłkarski im. Sebastiana Musiałka , szacowany koszt 5.000 zł,

23) Urządzenie Skate Parku obok Lidla, szacowany koszt 142.500 zł,

24) Ogrodzenie placu zabaw, ogrodzenie trawnika, wykonanie dodatkowego oświetlenia i monitoringu podwórko ul. Zamkowa 6, szacowany koszt – 142.500 zł,

25) Poidełko wody pitnej dla dzieci, dorosłych wraz z dodatkowym poidełkiem dla zwierząt na Stawach, szacowany koszt 60.000 zł,

26) Siłownia zewnętrzna obok budynku I Liceum Ogólnokształcącego / Szkoły Podstawowej nr 7, szacowany koszt 120.000 zł, (Komisja połączyła to zadanie z zadaniem nr 5 „Zielona sala gimnastyczna obok SP 7)

27) SMART ŁAWKI z dostępem do ładowania urządzeń elektrycznych, szacowny koszt 29.000 zł,

28) Remont podwórka przy budynku 3 Maja 27-28-29, szacowny koszt 142.500 zł.

Powyższe decyzje zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za”.  W stosunku do zadań, których szacunkowego kosztu realizacji wnioskodawcy nie podali, lub podali błędnie, Komisja dokonała, posiłkując się wyliczeniami pracowników samorządowych, własnych szacunków kosztu realizacji.

Komisja odrzuciła realizację 2 zgłoszone zadania z następujących powodów:

1)     Zadanie pod nazwą: Przebudowa instalacji burzowej -etap I na Ratajach, wykonanie studium wykonalności , szacowany koszt – nie podano, nie może być realizowane bez dokładnego rozeznania podłączeń budynków do kanalizacji deszczowej. Sprawdzenia dokona MGK Spółka z o.o. w ramach swoich zadań.

2)    Zadanie pod nazwą: Plac zabaw przy ul. Św. Jadwigi 1-3-5 , szacowany koszt – nie podano, nie może być realizowane z uwagi na zbyt bliską odległość proponowanego placu zabaw od okien budynku mieszkalnego, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Decyzje negatywne zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za”. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Michał Kołaciński

 

 

Zadania zgłoszone przez mieszkańców do

Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego

na rok 2018

 

 

1. „Park dla psów” przy ul. Kruczej w Oleśnicy, szacunkowy koszt 80.000 zł,

2. „Harcówka marzeń” generalny remont i dostosowanie pomieszczenia dawnego pubu przy ul. Lwowskiej 3 na miejsce spotkań-zbiórek harcerskich dzieci i młodzieży,  szacowany koszt 130.000 zł,

3. „Bezpieczny garaż” – oświetlenie ul. Krótkiej w Oleśnicy, szacowany koszt 80.000 zł,

4. Zakup rozdrabniacza do gałęzi dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „KOLEJARZ”, szacowany koszt 8.000 zł,

5. Zielona sala gimnastyczna obok I Liceum Ogólnokształcącego / Szkoły Podstawowej nr 7 (od strony ulicy Krótkiej) szacowany koszt 120.000 zł,

6. Twórcze i artystyczne działania na terenie Oleśnicy ze szczególnym uwzględnieniem działania oleśnickiej drużyny Odysei Umysłu, szacowany koszt 30.000 zł,

7. Oleśnicki Piknik Disco Polo- koncert charytatywny, szacowany koszt 141.200 zł,

8. Szafki szkolne dla uczniów SP 2, szacowany koszt 90.000 zł,

9. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej na podwórku Przedszkola Nr 1 , szacowany koszt 105.000 zł,

10. „Oleśnica – miastem tysięcy róż” – nasadzenie 1000 róż w miejscach publicznych, szacowany koszt 25.000 zł,

11. Modernizacja (z podwyższeniem) ogrodzenia oraz oświetlenia terenu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 8, szacowany koszt 142.500 zł,

12. Plenerowa siłownia w sercu Rataj na skwerze u zbiegu ulic Wiśniowej i Łąkowej, szacowany koszt 142.500 zł,

13. Rewitalizacja terenu i budowa placu zabaw Oleśnica-Lucień, szacowany koszt 120.000 zł,

14. Boisko do badmintona w Parku Kopernika, szacowany koszt 142.500 zł,

15. Budowa placu zabawowo-edukacyjnego przy SP 1, szacowany koszt 142.500 zł,

16. Remont chodnika przy ul. Poniatowskiego (od ul. Sudoła do ul. Daszyńskiego) w Oleśnicy, szacowany koszt 100.000 zł,

17. Wykonanie prawoskrętu z ulicy Kopernika w ulicę Wojska Polskiego, szacowany koszt 98.000 zł,

18. Bezpłatna sterylizacja suk oraz edukacja zalet sterylizacji i kontrolowania populacji zwierząt domowych na terenie Oleśnicy, szacowany koszt 28.000 zł,

19. Urządzenie placu zabaw dla dzieci na Wądołach, szacowany koszt 142.500 zł,

20. Zwiedzaj Zamek w przebraniu rycerza lub księżniczki – zakup 30 strojów dla dzieci, które będą zwiedzać Zamek, szacowany koszt 3.600 zł,

21. Remont chodnika ulicy Wileńskiej od ul. Krzywej w kierunku miasta, szacowany koszt 120.000 zł,

22. V Turniej Piłkarski im. Sebastiana Musiałka , szacowany koszt 5.000 zł,

23. Urządzenie Skate Parku obok Lidla, szacowany koszt 142.500 zł,

24. Ogrodzenie placu zabaw, ogrodzenie trawnika, wykonanie dodatkowego oświetlenia i monitoringu podwórko ul. Zamkowa 6, szacowany koszt – 142.500 zł,

25. Poidełko wody pitnej dla dzieci, dorosłych wraz z dodatkowym poidełkiem dla zwierząt na Stawach, szacowany koszt 60.000 zł,

26. SMART ŁAWKI z dostępem do ładowania urządzeń elektrycznych, szacowny koszt 29.000 zł,

27. Remont podwórka przy budynku 3 Maja 27-28-29, szacowny koszt 142.500 zł.

 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP