Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonej w Oleśnicy 

Lp

Adres nieruchomości:

Oleśnica

Numer

działki

Arkusz

Mapy

Powierzchnia

działki w m2

KW Nr

Cena wywoławcza nieruchomości

Wadium

1.

Ul. Pogodna 2

4/11

83

1.150

WR1E/00039574/0

95.000,00

9.500,00

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221). 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, obejmującą obszar ograniczony ulicami Ludwikowską, Południową oraz Osadą Bystre, uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą nr XLIII/321/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 2021 z dnia 16 lipca 2002r., nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 14 MN).  

Działka nr 4/11 posiada kształt prostokątny ze ściętym południowo-zachodnim narożnikiem i charakteryzuje się nieznacznym nachyleniem terenu w kierunku południowym. Teren działki nie zagospodarowany, porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz w części południowej samosiejkami drzew i krzewów. Działka uzbrojona jest w instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacji sanitarnej. Instalacje gazowa i telekomunikacyjna  przebiegają w drodze dojazdowej. Nad zachodnią  i południowo-zachodnią częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wsparta na czteronożnej nasłupowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie działki. Działka położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godz. 1115 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

Najpóźniej do dnia 24 listopada 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce. 

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 21.09.2017 r. 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe. 

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161). 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600

Lp

Adres nieruchomości

Numer

działki

Arkusz

mapy

Cena wywoławcza (zł)

Wadium

1.

ul. Pogodna

4/11

83

95.000,00

9.500,00

 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP