Miasto pozyskało kolejne środki na wsparcie rodzin.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wspomoże oleśnicki projekt utworzenia w naszym mieście placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży w niedawno wyremontowanej świetlicy przy ul. Lwowskiej 3.

Wartość projektu wyniosła prawie osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie, wyposażenie i wsparcie funkcjonowania nowej placówki oraz wsparcie - poprzez rozszerzenie oferty - placówki już funkcjonującej.

Pomoc przyznano dziesięciu powiatom i sześciu gminom (w tym Oleśnicy, Wrocławiowi i Wałbrzychowi).
Wnioski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dotyczyły projektów na rzecz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Będą one realizowane w ramach Osi priorytetowej 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.2 - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

W środę 15 listopada burmistrz Michał Kołaciński podpisał umowę dotyczącą finansowania oleśnickiego przedsięwzięcia.


Lokal nad dawną kawiarnią przy ul. Lwowskiej był od lat niewykorzystywany, w tym roku zakończono jego remont. Będzie teraz służył jako świetlica dla młodych ludzi, pochodzących ze środowisk osób uzależnionych oraz stosujących przemoc. Będzie stanowił dla nich miejsce kompleksowej, bezpośrednio ukierunkowanej pomocy.

Pomysł świetlicy dla takiej młodzieży wyszedł od Beaty Krzesińskiej na początku roku 2015, kiedy Michał Kołaciński powołał ją na funkcję Pełnomcnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii (MKRPAiPN) pochylili się nad tym pomysłem i zarekomendowali go pozytywnie. Władze zakładają, że młodzież będzie przychodziła po szkole, a do południa mogłyby wykorzystywać ten lokal inne grupy.

Więcej o remoncie świetlicy tutaj.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP