Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej – Policja i Państwowa Straż Pożarna.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy,
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy,
c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy,
f) „Programu współpracy Gminy Miasto Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
g) zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
h) zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
i) zmian budżetu na 2017 rok.
8. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miasta Oleśnicy, zgłoszonego przez Radnego Pana Grzegorza Żyłę i Pana Damiana Siedleckiego, w sprawie mowy nienawiści.
9. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie objętej planem, dotyczącej sprzedaży nieruchomości przy ul. Traugutta 9 w Oleśnicy.
10. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Oleśnicy i podjęcie uchwały.
11. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
14. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Transmisja Video


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP