Stanowisko Rady Miasta Oleśnicy w sprawie mowy nienawiści

Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Piechówka zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie treści stanowiska nr XXXVIII/1/2017 Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji w sprawie mowy nienawiści, podjętego podczas XXXVIII sesji Rady w dniu 24 listopada 2017 r. Poniżej jego pełna treść:

"Rada Europy definiuje mowę nienawiści jako >>wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją, (…) dyskryminacją i wrogością (…)<<. Jest zjawiskiem szkodliwym społecznie, w którym dominują antyspołeczne uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacje, niestety, często wypełniające znamiona szowinizmu, a nawet rasizmu.

W dobie społeczeństwa informacyjnego i powszechnie dostępnego internetu, mowa nienawiści przejawia się w wypowiedziach, napisach, komentarzach a także bardzo amatorskich filmach, mających na celu poniżenie innej osoby. Staje się narzędziem używanym do szkalowania i dyskryminacji osób – często anonimowych - mających pełne prawo do prywatności i swoich poglądów. Pretekstem do mowy nienawiści nierzadko są religia, poglądy i przekonania polityczne, kolor skóry, orientacja seksualna, gatunek słuchanej muzyki czy nawet kolor włosów. Jej autorami są osoby prywatne, częstokroć >>koledzy<< i >>koleżanki<< osoby atakowanej, a czasem osoby zupełnie obce, anonimowe. Bowiem to anonimowość jest tym czynnikiem, który często dodaje >>odwagi<< autorom mowy nienawiści i daje im pozorne poczucie bezkarności. Z przykrością obserwujemy, że coraz częściej mową nienawiści posługują się również uczestnicy życia publicznego i osoby, które – z racji wykonywanego zawodu lub piastowanej funkcji – powinny cieszyć się szacunkiem opinii publicznej.

My, radni Rady Miasta Oleśnicy, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich postaw noszących znamiona dyskryminacji i nietolerancji. Uważamy, że mowa nienawiści, jako zjawisko o dużej szkodliwości społecznej, powinna być eliminowana z przestrzeni publicznej, do czego niniejszym wzywamy wszystkich uczestników życia publicznego w Oleśnicy. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Burmistrza Oleśnicy Michała Kołacińskiego oraz podległych mu instytucji o wsparcie działań informacyjnych i edukacyjnych w ramach kampanii społecznej >>Oleśnica mówi Nie dla hejtu<<, których celem będzie szerzenie świadomości na temat mowy nienawiści, krzewienie pozytywnych postaw walki z tym zjawiskiem oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem zeń wynikającym."


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP