Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Oleśnicy oraz budżet miasta Oleśnicy na 2018 rok:
a) przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Oleśnicy oraz budżetu na 2018 rok - Burmistrz Pan Michał Kołaciński,
b) odczytanie opinii Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Miasta Oleśnicy,
c) odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2018 oraz opinii o projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy - Przewodniczący Rady Miasta,
d) stanowisko Burmistrza w sprawie opinii Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Miasta Oleśnicy
i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projektem uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Oleśnicy na 2018 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
8. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miasto Oleśnica,
b) zmiany uchwały nr XXXVI/308/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Oleśnica w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”,
c) zmiany Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
d) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na 2018 rok,
e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Oleśnica przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zwarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
f) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
g) zmiany Uchwały Nr XXIII/191/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej Miasta Oleśnicy – Zespołowi Oświaty Samorządowej,
h) zmiany uchwały nr XXXII/263/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu,
i) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2018,
k) udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2018,
l) zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
m) zmian budżetu na 2017 rok.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
13. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Transmisja Video


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP