Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy 

Lp.

Adres nieruchomości:            Oleśnica

Nr działki , AM

Powierzchnia wraz z udziałem w działkach nr 13/40 i nr 13/42 AM 50

 

Nr księgi wieczystej

Numer decyzji o warunkach zabudowy

Cena wywoławcza nieruchomości  netto  (w zł)

Wadium (zł)

działka przeznaczona pod budowę garażu

działka przeznaczona pod drogę do obsługi zabudowy garażowej

działka przeznaczona pod obsługę zabudowy garażowej

1.

ul. Rzemieślnicza

13/33 AM 50  

13/40 AM 50  

13/42 AM 50

21 m2     

9 m2     

24,37 m2     

WR1E/00047280/1

WR1E/00104606/1

WR1E/00104606/1

Nr 3/2015 z dnia 22.01.2015r.

5.900,00zł

590,00zł

2.

ul. Rzemieślnicza

13/34 AM 50  

13/40 AM 50  

13/42 AM 50

21 m2     

9 m2     

24,37 m2     

WR1E/00047280/1

WR1E/00104606/1

WR1E/00104606/1

Nr 4/2015 z dnia 22.01.2015r.

5.900,00zł

590,00zł

3.

ul. Rzemieślnicza

13/35 AM 50  

13/40 AM 50  

13/42 AM 50

21 m2     

9 m2     

24,37 m2     

WR1E/00047280/1

WR1E/00104606/1

WR1E/00104606/1

Nr 5/2015 z dnia 22.01.2015r.

5.900,00zł

590,00zł

4,

ul. Rzemieślnicza

13/36 AM 50  

13/40 AM 50  

13/42 AM 50

21 m2     

9 m2     

24,37 m2     

WR1E/00047280/1

WR1E/00104606/1

WR1E/00104606/1

Nr 6/2015 z dnia 22.01.2015r.

5.900,00zł

590,00zł

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1221, ze  zm.).

Teren na którym zlokalizowane są wyżej wymienione działki, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla wyżej wymienionych działek zostały wydane decyzje Burmistrza Miasta o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa garaży w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi instalacjami i urządzeniami. 

Działki nr 13/33, 13/34 13/35 13/36 AM 50 posiadają kształt prostokątny. Działki są niezabudowane, porośnięte roślinnością trawiastą. Działki nieuzbrojone w media. W sięgaczu ul. Rzemieślniczej przebiegają instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacji deszczowej, gazowa i telefoniczna. Dostęp do działek z drogi utwardzonej kostką betonową (działka nr 13/23) przez teren działki nr 13/41 AM 50 (wydzielonej na poszerzenie drogi – działki nr 13/23), od północy przez teren działki nr 13/40 AM 50 a od południa przez teren działki nr 13/42 AM 50.

Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 28.09.2017r., II-przetarg w dniu 07.12.2017r.

Przetarg na wyżej wymienione nieruchomości, odbędzie się dnia 22 lutego 2018 r. o godz. 1100  (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy).

Najpóźniej do dnia 16 lutego 2018r. na konto Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Wadium  na każdą działkę należy wpłacać odrębnie, a w tytule wpłaty należy wpisać numer działki.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowane ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Oleśnicy. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr 71-798-21-54 w godz. od 800 do 1600.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP