Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Sprawozdanie Dyrektora SDM z realizacji zadań gminy w zakresie zarządzania drogami w 2017 roku.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) podziału Gminy Miasto Oleśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
b) podziału Gminy Miasto Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
c) o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulic Kusocińskiego – Malinowskiego,
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Ogrodowej, Spokojnej, Łąkowej i rzeki Oleśnica w Oleśnicy,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Północnej, Malinowskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy,
f) zmiany Uchwały Nr LI/302/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, zmienionej Uchwałą Nr XIX/155/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2012 r. i Uchwałą Nr XXIII/190/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r.,
g) zmiany Uchwały Nr XXXIX/343/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Oleśnica korzystających z 25 miejsc w przedszkolu publicznym,
i) zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XX/158/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Oleśnicy pod nazwą „Żłobek Miejski w Oleśnicy” zmienionej uchwałą Nr XXII/183/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. i Uchwałą Nr XL/358/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.,
j) zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu,
k) zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
l) zmian budżetu na 2018 rok.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
11. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Transmisja Video


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP