Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 12.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Sprawozdanie Dyrektora SZPZOZ z realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia za 2017 rok.
5. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z działalności za 2017 rok.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Oleśnica,
b) udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży,
c) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy,
d) powołania Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnicy oraz nadania jej statutu,
e) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania,
f) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2017 rok,
g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2017 rok,
h) zmiany Uchwały nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnica i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych,
i) przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy,
j) określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy,
k) upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
l) upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
m) upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
n) upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
o) upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
p) upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
q) upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
r) upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
s) upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
t) upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
u) upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
v) zmiany uchwały nr XXXII/263/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu,
w) zmiany Uchwały Nr XLIV/406/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,
x) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
y) zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
z) zmian budżetu na 2018 rok,
aa) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
12. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Transmisja Video


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP