• język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2017 r., poz.1832, ze zm.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest adresowana do rodzin wielodzietnych w tym rodzin zastępczych (rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:w wieku do ukończenia 18. roku życia; w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest wydawana:

 1. w formie tworzywa sztucznego, zwanego dalej „kartą tradycyjną” lub
 2. realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień , zwanym dalej „kartą elektroniczną”

Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny są wydawane na okres:

 • rodzice w tym rodzice zastępczy otrzymują Karty bezterminowo;
 • dzieci do ukończenia 18 roku życia lub na czas nauki;
 • do ukończenia 25. roku życia;
 • dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na czas ustalonego stopnia niepełnosprawności;
 • dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Dziecko, któremu przyznano kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres, o którym mowa w art. 4 ust. 2b, mimo utraty uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica lub opiekunów prawnych - dowód tożsamości ze zdjęciem, oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość i akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lud dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły w danej placówce (nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia);
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (wraz z dokumentem potwierdzającym datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka);
 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1 stycznia 2018 r.(art. 13 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, art. 137 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin) jest możliwość przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznych kart dużej rodziny,która ma formę aplikacji na smartfony - realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych.

Aplikacja posiada kilka funkcji:

 1. Rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka.
 2. Aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy.
 3. Funkcja globalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji a użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”.
 4. Aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.

We wniosku o kartę elektroniczną konieczne jest wskazanie adresów e-mail oraz numerów telefonów członków rodziny wielodzietne, którzy będą mieć kartę elektroniczną.

Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłemjednorazowymdo aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail - numer Kartytego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu,z którego będzie można pobrać aplikację - Google Playdla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS.

Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatukarty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie do duplikatu oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9,40 zł. Wpłat dokonuje się przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 90 9584 0008 2001 0011 6570 0001

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (wpływy z opłat, o których mowa stanowią dochód Państwa).

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r.,nie ponosi opłaty za zamówienie dodatkowej formy karty,jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej, przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Dla wniosków złożonych w 2018 rokuw przypadku składania kolejnego wniosku dotyczącego zamówienia dodatkowej formy karty (tradycyjnej lub elektronicznej) opłata wynosi 9,21 zł. Wpłat dokonuje się przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 90 9584 0008 2001 0011 6570 0001

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za zamówienie dodatkowej formy karty(imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie karty)

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmian miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba ze członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. W przypadku złożenia przez członka rodziny wielodzietnej wniosku o przyznanie nowej Karty ze zmianą miejsca zamieszkania, wójt właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej powiadamia o zmianie miejsca zamieszkania przez członka rodziny wielodzietnej wójta, który przyznał Kartę

Prawo do posiadania Karty od dnia 01.01.2019 r.będzie przysługiwać również członkowi rodzinywielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli co najmniej troje dzieci bezwzględu na ich wiek (Dz. U z 2017 r. poz. 1428, ust.1 w art. 4). Wymagane jest oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - w Dziale Świadczeń Społecznych, ul. Kilińskiego 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Telefon: + 48 71 757 09 34

Lista partnerów oraz szczegóły ich oferty skierowanej do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronach: www.empatia.mpips.gov.pl lub www.rodzina.gov.pl

do góry