• język migowy
 • BIP
Strona główna/Invest In Oleśnica/Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców

Udogodnienia

POMOC DE MINIMIS:

 • do 30 czerwca 2021 roku udzielanie zwolnień od podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków lub ich części, budowli lub ich części – wraz z gruntem, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pod warunkiem zatrudnienia osób posiadających status bezrobotnych;
 • zwolnienie obowiązuje przez okres 1 roku w przypadku zatrudnienia co najmniej 5 osób bezrobotnych i utrzymanie tego zatrudnienia przez co najmniej rok;
 • zatrudnienie 25 osób bezrobotnych na okres co najmniej 2 lat i utrzymanie tego zatrudnienia przez 2 lata

OBECNOŚĆ W STREFIE

 • Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych (zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w zależności od formy prowadzenia działalności)

Infografika - ulga w podatku

Wysokość Pomocy Publicznej

Wysokość pomocy publicznej liczona jest jako procent od:

 • kosztów związanych z nową inwestycją
 • kosztów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy

Koszty Kwalifikowane

Koszty kwalifikowane związane z nową inwestycją

Za koszty kwalifikowane związane z nową inwestycją uznaje się:

 • zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego,
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem, że będą zaliczone do składników majątkowych,
 • rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (nabycie praw patentowych, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej),
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia nowej inwestycji
 • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle pod warunkiem zobowiązania do ich nabycia z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania inwestycji w regionie przez minimum 5 lat (duży przedsiębiorca) lub 3 lata(MŚP). Ponadto musi wszelkie zakupione środki utrzymać przez 5/3 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątkiem jest jedynie wymiana sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym. Środki trwałe zakupione przez duże przedsiębiorstwo muszą być nowe. Przedsiębiorstwa małe i średnie mogą zakupić używane środki trwałe.

Koszty kwalifikowane związane z tworzeniem nowych miejsc pracy

Za koszty kwalifikowane związane z tworzeniem nowych miejsc pracy uznaje się dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (po wydaniu zezwolenia) w związku z realizacją inwestycji. Wydatki obejmują koszty pracy brutto pracowników powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP).

Minimalna wartość inwestycji

Minimalna wartość inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej to 100 tys. euro wg kursu ogłoszonego przez NBP z dnia udzielenia zezwolenia. Na wysokość pomocy publicznej ma wpływ lokalizacja inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa.

https://invest-park.com.pl 

do góry