• język migowy
 • BIP

Zachęty finansowe

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Rada gminy wprowadziła uchwałę (UCHWAŁA NR XLIII/336/2014 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.) stanowiącą program pomocowy zwolnienia podatkowego z zachowaniem rozwiązań opartych na wspólnotowych przepisach o pomocy de minimis. 

Oferowana pomoc dla firm, które Miasto Oleśnica przewiduje w okresie do 30 czerwca 2021 roku udzielanie zwolnień od podatku od nieruchomości dla nowowy budowanych budynków lub ich części, budowli lub ich części - wraz z gruntem, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pod warunkiem zatrudnienia osób posiadających status bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy). Powyższe zwolnienie obowiązuje przez okres 1 roku w przypadku zatrudnienia co najmniej 5 osób bezrobotnych i utrzymanie tego zatrudnienia przez co najmniej rok. W przypadku zatrudnienia 25 osób bezrobotnych na okres co najmniej 2 lat i utrzymanie tego zatrudnienia przez te 2 lata - zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje również 2 lata

Przykładowo przedsiębiorca, który wybuduje nowy obiekt - halę o powierzchni 300 m kwadratowych na gruncie o powierzchni 30 arów i zatrudni w niej co najmniej 5 osób bezrobotnych, może liczyć na roczne zwolnienie w podatku od nieruchomości w kwocie około 9.300 zł. W przypadku zatrudnienia co najmniej 25 osób bezrobotnych w powyższym przypadku przedsiębiorca mógłby liczyć na dwuletnie zwolnienie w podatku do nieruchomości w kwocie około 18.600 zł

Aktualne stawki podatku od nieruchomości w Mieście Oleśnicy dla budynków związanych z działalnością gospodarczą wynoszą 22,98 zł za 1 m kwadratowych, dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą wynoszą 0,93 zł za 1 m kwadratowy powierzchni.

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wprowadza obowiązek wystawiania zaświadczeń stwierdzających, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.


Zachęty regionalne

Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom w WSSE jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy.

Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego udzielonego na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorcy i lokalizacji inwestycji. Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska wynosi 25% wydatków inwestycyjnych, średniej wielkości przedsiębiorcom podwyższa się ją do 35% , natomiast małej wielkości i mikro przedsiębiorcom przysługuje aż 45%.

Infografika - ulga w podatku dochodowym CIT lub PIT

Wielkość przedsiębiorstwa

Aby określić status firmy należy wziąć pod uwagę:

 • liczbę zatrudnionych osób;
 • roczny obrót lub całkowity bilans roczny.

Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej przyjmuje się z zamkniętego roku obrotowego.

Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób (RJR) Roczny obrót (EUR) Całkowity bilans roczny (EUR)
Duże >250 > 50 mln lub lub > 43 mln
Średnie <250> ≤ 50 mln lub lub ≤ 43 mln
Małe <50> ≤ 10 mln lub lub ≤ 10 mln
Mikro <10> ≤ 2 mln lub lub ≤ 2 mln

Wydatki inwestycyjne - obejmują nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną lub dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników związane z nową inwestycją prowadzoną na terenie strefy.

Nowa inwestycja

Decyzja o wsparciu wydawana jest wyłącznie na nową inwestycję, przez którą rozumie się inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji

Dopuszczalna wielkości pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji z tytułu kosztów nowej inwestycji liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (województwa) i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, do których zalicza się:

 • koszty związane z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,cenę nabycia albo koszty wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
 • cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy,

które pomniejszone są o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów oraz poniesione są w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji.

Pomoc publiczna z tytułu zatrudnienia nowych pracowników

Dopuszczalna wielkość pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji udzielanej przedsiębiorcy z tytułu zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (województwa) i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania każdego miejsca pracy, licząc od dnia jego utworzenia, przez okres co najmniej 5 lat dla dużego przedsiębiorstwa, 3 lat w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje na stronach:

Zachęty inwestycyjne - krajowe (granty rządowe)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań. 
O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Szczegółowe informacje: https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne#   
Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na https://www.paih.gov.pl/pl oraz  www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy 

do góry