• język migowy
 • BIP
Strona główna/Kontakt/Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Urząd Miasta Oleśnicy informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z Urzędem poprzez:

 1. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Oleśnicy (parter - boczne wejście, tel.: +48 71 798 21 00, e-mail: , fax: +48 71 798 21 17
 2. Sekretariat Burmistrza (główne wejście - II piętro, tel.: +48 71 798 21 03, e-mail: , fax: + 48 71 798 21 17

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
 • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego
 • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Urząd (np. e-mailem, faksem) 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Urzędzie.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Transkrypcja tekstowa

Informacja dla osób z dysfunkcją słuchu Aby skutecznie komunikować się z Urzędem Miasta Oleśnicy osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z pośrednictwa tłumacza, w tym celu należy powiadomić Urząd (np. elektronicznie).

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną.

Urząd Miasta Oleśnicy znajduje się w samym centrum miasta.

Ratusz znajduje się przy ul. Rynek-Ratusz 1, to siedziba Burmistrza Oleśnicy. Do ratusza można się dostać wejściem głównym od strony ul. Wrocławskiej. Wejście dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w dobudowanej części ratusza od strony ul. 3-go Maja. To wejście prowadzi także do windy, którą można dostać się wyższe piętra w dobudowanej części ratusza.

Na parterze ratusza mieści się:

 • Punkt informacyjny
 • Punkt kancelaryjny
 • Wydział Działalności Gospodarczej realizujący zadania związane gospodarką odpadami komunalnymi oraz czystością i porządkiem publicznym

Na pierwszym piętrze ratusza mieści się:

 • Wydział Finansowy zajmujący się naliczaniem i egzekucją podatków i opłat lokalnych
 • Urząd Stanu Cywilnego, gdzie można zgłosić urodzenie dziecka, zawrzeć związek małżeński, zgłosić zgon osoby, uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, załatwić sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk
 • Wydział Działalności Gospodarczej realizujący zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, pozyskiwaniem środków pozabudżetowych oraz działalnością organizacji pozarządowych
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który zajmuje się m. in. dzierżawą gruntów komunalnych, sprawami użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów, sprzedażą gruntów
 • Sekcja informatyczna zajmująca się obsługą informatyczną ratusza • Sekcja prawna zajmująca się obsługą prawną ratusza

Na drugim piętrze ratusza mieści się:

 • Sekretariat Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza
 • Biuro Rady Miasta, które zajmuje się obsługą komisji i sesji Rady Miasta, prowadzi rejestr uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych, wniosków i opinii komisji rady • Sala posiedzeń Rady Miasta oraz sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
 • Wydział Organizacyjny prowadzący sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem ratusza oraz zatrudnionych pracowników urzędu • Sekcja Komunikacji Społecznej, która odpowiada za promocję miasta oraz prowadzi media społecznościowe i stronę internetową
 • Wydział Architektury i Budownictwa, który realizuje inwestycje
 • Wydział Spraw Obywatelskich zajmujący się ewidencję ludności, wydawaniem dowodów osobistych i zaświadczeń, sprawami zarządzania kryzysowego i zadaniami obronnymi oraz rejestrem wyborców

Na trzecim piętrze ratusza mieści się:

 • Zespół Oświaty Samorządowej, który obsługuję placówki oświatowe, dla których miasto Oleśnica jest organem prowadzącym • Wydział Architektury i Budownictwa realizujący sprawy zagospodarowania przestrzennego

Transkrypcja tekstowa

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Urząd Miasta Oleśnicy informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z Urzędem poprzez:

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Oleśnicy (parter - boczne wejście, tel.: +48 71 798 21 00 (0:52), e-mail: punktinformacyjny@um.olesnica.pl (0:56), fax: +48 71 798 21 17) (1:01)

Sekretariat Burmistrza (główne wejście - II piętro, tel.: (71) 798-21-03( 1:15), e-mail: sekretariat@um.olesnica.pl (1:19), fax: (71) 798-21-17 (1:24)

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM
 • polskiego języka migowego
 • pośrednictwa tłumacza SJM
 • systemu językowo-migowego
 • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Urząd (np. e-mailem, faksem) 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Urzędzie.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

do góry