DODANO: 28.09.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość w obrębie Lucienia

Burmistrz Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości położonej w Oleśnicy

 

Lp

Adres nieruchomości Numer

działki

Arkusz

mapy

Powierzchnia

działki w m2

KW Nr Cena wywoławcza (zł) Wadium
1. Obręb Lucień – ul. Rejtana 92/4 80 713 WR1E/00084527/6 90.000,00 9.000,00

 

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/160/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 maja 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, obejmującego obszar położony w rejonie ulic Mokrej i Wiejskiej, obręb Lucień, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2004r., nr 132, poz. 2259), przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: MN1).

 

Działka nr 92/4 AM 80 posiada kształt czworokąta i charakteryzuje się nieznacznym obniżeniem terenu w stosunku do drogi dojazdowej. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą oraz od zachodu i południa kilkoma drzewami. Od nieruchomości zlokalizowanych na południu i zachodzie teren działki wygrodzony siatką. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje przebiegające w oddaleniu: elektryczną (w oddaleniu ok. 42 m), wodną (w oddaleniu ok. 35 m), kanalizacyjną (w oddaleniu ok. 8 m), gazową (w oddaleniu ok. 35 m) i telefoniczną (w oddaleniu ok. 14 m). Działka położona jest przy drodze utwardzonej kostką betonową. Dostępność komunikacyjna od ulicy Rejtana ograniczona zlokalizowanym przy granicy działki drzewostanem.

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 08 listopada 2018r. o godz. 1100 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

Najpóźniej do dnia 31 października 2018r. na konto Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasto Oleśnica.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w pieniądzu przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (71) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

>> <
  • Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość w obrębie Lucienia