DODANO: 13.12.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy

 

Lp

Adres nieruchomości:

Oleśnica

Numer

działki

Arkusz

Mapy

Powierzchnia

działki w m2

KW Nr Cena wywoławcza nieruchomości w zł. Wadium w zł.
1. ul. Belgijska, obręb Lucień 162 94 1.116 WR1E/00075657/0 125.000,00 zł 12.500,00
2. ul. Belgijska, obręb Lucień 176 94 1.069 WR1E/00075657/0 120.000,00 zł 12.000,00
3. ul. Belgijska, obręb Lucień 177 94 919 WR1E/00075657/0 100.000,00 zł 10.000,00
4. ul. Belgijska, obręb Lucień 79 92 1.081 WR1E/00075657/0 120.000,00 zł 12.000,00

 

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, ze zm).

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/270/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Polną, Wikliniarską, Ludwikowską i Stawową w Oleśnicy, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2013r., poz.4313), przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w/w działki znajdują się w jednostce strukturalnej o symbolu: 11 MN).

Działka nr 162 AM-94 posiada kształt prostokątny ze ściętym północno-wschodnim narożnikiem i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Działka położona jest przy drodze wysypanej kruszywem. 

Działka nr 176 AM-94 posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty dziką roślinnością trawiastą. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Działka położona jest przy drodze wysypanej kruszywem.

Działka nr 177 AM-94 posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty dziką roślinnością trawiastą. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Działka położona jest przy drodze wysypanej kruszywem.

Działka nr 79 AM-92 posiada kształt prostokątny i charakteryzuje się nieznacznym obniżeniem terenu w jej zachodniej części. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty dziką roślinnością trawiastą. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Działka położona jest przy drodze wysypanej kruszywem

Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się do  17 stycznia 2019r. . o godz. 1100 (Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy).

Najpóźniej do dnia 11 stycznia 2019r. na konto Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasto Oleśnica.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe.

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161, ze zm.).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 103, I p.) lub telefonicznie pod nr (71) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

>> <
  • 1