Wsparcie dla przedsiębiorców

Udogodnienia

POMOC DE MINIMIS:

 

OBECNOŚĆ W STREFIE

Wysokość Pomocy Publicznej

Wysokość pomocy publicznej liczona jest jako procent od:

Koszty Kwalifikowane

Koszty kwalifikowane związane z nową inwestycją

Za koszty kwalifikowane związane z nową inwestycją uznaje się:

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania inwestycji w regionie przez minimum 5 lat (duży przedsiębiorca) lub 3 lata(MŚP). Ponadto musi wszelkie zakupione środki utrzymać przez 5/3 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątkiem jest jedynie wymiana sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym. Środki trwałe zakupione przez duże przedsiębiorstwo muszą być nowe. Przedsiębiorstwa małe i średnie mogą zakupić używane środki trwałe.

Koszty kwalifikowane związane z tworzeniem nowych miejsc pracy

Za koszty kwalifikowane związane z tworzeniem nowych miejsc pracy uznaje się dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (po wydaniu zezwolenia) w związku z realizacją inwestycji. Wydatki obejmują koszty pracy brutto pracowników powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP).

Minimalna wartość inwestycji

Minimalna wartość inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej to 100 tys. euro wg kursu ogłoszonego przez NBP z dnia udzielenia zezwolenia. Na wysokość pomocy publicznej ma wpływ lokalizacja inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa. 

https://invest-park.com.pl