DODANO: 28.09.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Festyn Rodzinny Aktywna Oleśnica „Postaw na Rodzinę” za nami. Informacja organizatora

Pomimo nie najlepszej aury po raz kolejny przeprowadzono program profilaktyczny w zakresie: Zorganizowania i przeprowadzenia zajęć profilaktyczno – sportowo – rekreacyjnych pod nazwą Festyn „Aktywna Oleśnica”- „Postaw na Rodzinę” w dniu 23.09.2018 r w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjny Atol Sp. z o.o. w Oleśnicy przy ul. Brzozowej 7.

 

Beneficjentami naszego programu byli mieszkańcy Miasta Oleśnica.

 

Realizatorami Programu byli: OKR „ATOL” w Oleśnicy, Miejska Rada Sportu, oraz kluby sportowe i stowarzyszenia działające na terenie Miasta Oleśnicy.

 

Priorytetem Programu było kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojętej profilaktyki uzależnień, wytworzenie motywacji do samo rozwoju poprzez sport, atrakcyjne formy przekazu wiedzy podczas Festynu oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników. Program stworzył warunki do przybliżenia młodym ludziom wartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz kreowania ich kultury osobistej.

 

Ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach młodzieżowych oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, było głównym celem naszego Programu, który został zrealizowany.

 

W celach szczegółowych Programu znalazły się n/w zagadnienia, które w opinii organizatorów i uczestników zostały mocno zaakcentowane i zrealizowane w całości:

 

 • podkreślenie perspektywy zdrowego stylu życia i drogi do sukcesów bez środków uzależniających
 • rozwijanie postaw aktywności i kreatywności wśród uczestników Programu
 • edukacja i promocja zdrowia w szczególności pierwsza pomoc medyczna
 • stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów w grupach rówieśniczych
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych
 • przekazanie uczestnikom Programu umiejętności współdziałania i współpracy           w zespole
 • poprawa samopoczucia i stworzenie wewnętrznej motywacji do działań związanych   z aktywnością ruchową
 • pokazanie bezpiecznych i ciekawych form relaksu
 • rozszerzenie oferty  zajęć sportowo-rekreacyjnych

 

Program swym zakresem obejmował realizację  zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Programem zostały objęte dzieci i młodzież ze szkół oleśnickich ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzącymi ze środowisk dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi. Program był realizowany przez specjalistów: trenerów i instruktorów klubowych, nauczycieli wychowania fizycznego, pracowników OKR „ATOL” w Oleśnicy oraz Służb Ratowniczych.

 

W ramach Programu prowadzone były:

 

 • konkurencje sportowe, jako element formy stacyjnej ( 15 stacji)
 • prowadzono edukację przeciwko spożywaniu używek
 • pierwsza pomoc medyczna
 • edukacja i promocja zdrowia
 • konkurs plastyczny o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia,
 • uczono zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej,
 • wdrażano dzieci i młodzież oraz ich rodziców do zagospodarowania czasu wolnego od nauki i pracy,
 • pogadanki z zakresu szkodliwości i zagrożeń substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej

 

Każdy uczestnik Festynu mógł wziąć udział w losowaniu 10 nagród, tj. karnetów wartościowych po 200 złotych każdy. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród podczas Festynu było uczestniczenie w minimum pięciu konkurencjach z wybranych z piętnastu. Karnety obejmowały korzystanie z obiektów OKR „ATOL” w Oleśnicy.

 

Losowania dokonał Prezes OKR „ATOL” Dariusz Sendek. Ponadto rozlosowano jeszcze 10 karnetów umożliwiających uczestniczenie w kursie aerobiku latynoamerykańskiego ufundowanego przez Firmę ARKO o wartości po 100 złotych każdy.

 

Ozdobą Festynu był występ grupy tanecznej z PCEiK pod kierunkiem p. Karoliny Kalcowskiej.

 

Atrakcją tego wydarzenia miał być mecz samorządowców z przedsiębiorcami. Niestety nie doszedł do skutku z powodu braków kadrowych w drużynach spowodowanych kontuzjami i nawałem prac. Obiecano nam, że mecz ten odbędzie się w późniejszym terminie.

 

Czynny udział w Festynie wzięło 194 osoby zaliczając minimum pięć konkurencji zgodnie z regulaminem. Osób, które nie miały tego minimum było 56. Dorosłych, którzy chcieli wziąć udział w Festynie było 41 osób w tym 12 kobiet.

 

W opinii uczestników największym zainteresowaniem cieszyły się stacje proponujące wielozadaniowe tory przeszkód, konkurencje biegowe, ściankę wspinaczkową, oraz skok wzwyż.

 

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w Festynie. Wszyscy deklarowali udział w następnych edycjach, a nawet wskazywali potrzebę organizacji takiej imprezy w okresie zimowym na hali sportowej.

 

 

W imieniu organizatorów

Mariusz Kiryk

>> <
 • Festyn Rodzinny Aktywna Oleśnica „Postaw na Rodzinę” za nami. Informacja organizatora
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1