DODANO: 13.03.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Informacja dla mieszkańców Oleśnicy

Informacja dla mieszkańców miasta Oleśnicy dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

 

Szanowni Państwo !

Od 1 stycznia 2019 r. właściciele mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste zostali uwłaszczeni z mocy prawa. Poniższa informacja ma na celu przybliżenie zasad przyjętych przez ustawodawcę.

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – tj.:

  • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
  • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
  • (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
  • budynkami, o których mowa wyżej (mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi), wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, przekształca się w prawo własności tych gruntów.

 

Potwierdzenie przekształcenia – z urzędu

Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Oleśnicy z urzędu w ciągu 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. Zaświadczenia będą wydawane sukcesywnie. Jest to pierwsze zaświadczenie, które Państwo otrzymają.

 

Potwierdzenie przekształcenia – na wniosek

Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. W tym przypadku należy wraz z wnioskiem wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł na następujący rachunek bankowy:

44 9584 0008 2001 0000 0055 0021

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty lub potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej.

Termin na wydanie zaświadczenia na wniosek wynosi, co do zasady, 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku lub 30 dni w przypadku konieczności sporządzenia np. notarialnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

Czy zaświadczenie należy złożyć do sądu lub ewidencji gruntów?

Nie. Zaświadczenia są z urzędu przekazywane zarówno do Sądu Rejonowego w Oleśnicy do Wydziału Ksiąg Wieczystych, jak i do ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

 

Opłaty

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne. Nie rodzi to jednak za sobą żadnych nowych skutków finansowych poza tymi, które ponosili państwo do tej pory, opłacając corocznie użytkowanie wieczyste. Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 r. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29.02.2020 r., a po tej dacie pozostałe opłaty w terminie 31 marca każdego roku, począwszy od 2020 r. Opłatę wnosi się przez okres 20 lat.

Całą opłatę, liczoną jako suma wszystkich opłat, które mamy wnosić do końca powyższego okresu 20 lat, można wpłacić jednorazowo i skorzystać z bonifikaty.

 

Bonifikata

Jeśli nieruchomość leży na gruntach miejskich, otrzymają Państwo 60 procentową bonifikatę. Rada Miasta Oleśnicy zadecydowała, że dotychczasowi użytkownicy wieczyści miejskich gruntów otrzymają taką samą bonifikatę, jak użytkownicy gruntów Skarbu Państwa i to zarówno w 2019, jak i w 2020 roku.

Wysokość bonifikaty jest uzależniona od tego, w którym roku od przekształcenia zostanie ona uiszczona. W roku 2019 wyniesie 60%, w roku 2020 wyniesie również 60%, w roku 2021 wyniesie 40%, w roku 2022 wyniesie 30%, w roku 2023 wyniesie 20%, w roku 2024 wyniesie 10%. Bonifikata udzielana jest od kwoty pozostałej do spłaty.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zaległości finansowych wobec Miasta, dotyczy to w szcze-gólności podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat na najem i dzierżawę, opłat adiacenckich. 

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić na piśmie, po otrzymaniu pierwszego zaświadczenia o przekształceniu wydanego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.

Wszelkie informacje na temat bonifikat udzielane są pod numerami tel.:

71 798 21 53     71 798 21 50    71 798 21 57    71 798 21 52

 

Całkowita spłata

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Burmistrz Miasta Oleśnicy wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. 

To drugie zaświadczenie, które Państwo otrzymają. Od wniosku o wykreślenie wyżej wymienionego wpisu pobiera się sądową opłatę stałą w wysokości:

  • 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;
  • 75 zł – w pozostałych przypadkach.

 

Przekształcenie krok po kroku

Rok 2019

Nie płacimy już opłaty za użytkowanie wieczyste do końca marca. Czekamy na zaświadczenie Burmistrza Miasta Oleśnicy potwierdzające przekształcenie.

Zaświadczenie przyjdzie do końca roku.

W zaświadczeniu wskazana będzie roczna kwota do zapłaty. Za rok 2019 należy zapłacić ją najpóźniej do końca lutego 2020.

Jeśli zgłosimy zamiar jednorazowej wpłaty – bonifikata wyniesie 60% od dwudziestokrotności opłaty rocznej za przekształcenie.

Przykładowo: jeśli opłata roczna wynosiła dotąd 100 zł, jej dwudziestokrotność 2.000 zł, to po bonifikacie opłata jednorazowa wyniesie 800 zł.

Każdy, kto chce wnieść jednorazową opłatę, musi po otrzymaniu powyższego zaświadczenia zgłosić do Urzędu Miasta na piśmie taki zamiar.

W ciągu 14 dni od zgłoszenia zamiaru jednorazowej wpłaty  Burmistrz  powiadomi pisemnie właściciela o jej wysokości.

Po dokonaniu wpłaty jednorazowej opłaty w ciągu 30 dni Burmistrz wyda zaświadczenie o całkowitej spłacie opłaty przekształceniowej.

Z tym zaświadczeniem należy udać się do Sądu i złożyć wniosek o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Opłata sądowa wynosi 250 zł.

Rok 2020

Jeśli nie zdecydowaliśmy się skorzystać z mo-żliwości jednorazowej opłaty z 60% bonifikatą w roku 2019, możemy to zrobić także w roku 2020.

Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku należy zapłacić opłatę roczną z 2019 (do końca lutego 2020).

Jeśli w roku 2020 zgłosimy zamiar jednorazowej wpłaty – bonifikata wyniesie 60% od dziewię-tnastokrotności opłaty rocznej za przekształcenie. Przykładowo: jeśli opłata roczna wynosiła dotąd 100 zł (za rok 2019 należy zapłacić 100 zł), jej dziewiętnastokrotność 1.900 zł, to po bonifikacie opłata jednorazowa wyniesie 760 zł.

Każdy, kto chce wnieść jednorazową opłatę, musi po otrzymaniu powyższego zaświadczenia zgło-sić na piśmie taki zamiar.

W ciągu 14 dni od zgłoszenia zamiaru jedno-razowej wpłaty Burmistrz powiadomi pisemnie właściciela o jej wysokości.

Po jej dokonaniu w ciągu 30 dni Burmistrz wyda zaświadczenie o całkowitej spłacie opłaty prze-kształceniowej.

Z tym zaświadczeniem należy udać się do Sądu i złożyć wniosek o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Opłata sądowa wynosi 250 zł.

 

 

 

 

>> <
  • Informacja dla mieszkańców Oleśnicy