DODANO: 15.01.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Informacje, Nieruchomości

Informacja dla właścicieli budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych położonych na gruntach będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym

 

Od 1 stycznia 2019 r. właściciele mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych stojących na gruncie Gminy Miasta Oleśnicy oddanym w użytkowanie wieczyste zostali uwłaszczeni z mocy prawa. Poniższa informacja ma na celu przybliżenie zasad przyjętych przez ustawodawcę.

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – to jest:

 • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
 • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne;
 • budynkami, o których mowa wyżej (mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi), wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Potwierdzenie przekształcenia – z urzędu

Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Oleśnicy z urzędu w ciągu 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. Zaświadczenia będą wydawane sukcesywnie i są wolne od opłat. Jest to pierwsze zaświadczenie, które Państwo otrzymają.

Potwierdzenie przekształcenia – na wniosek

Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. W tym przypadku jest ono płatne i należy wraz z wnioskiem wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł na następujący rachunek bankowy:  44 9584 0008 2001 0000 0055 0021.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty/potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej

Termin na wydanie zaświadczenia na wniosek wynosi, co do zasady, 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku lub 30 dni w przypadku konieczności sporządzenia np. notarialnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Czy zaświadczenie należy złożyć do sądu/ewidencji gruntów?

Nie. Zaświadczenia są z urzędu przekazywane zarówno do Sądu Rejonowego w Oleśnicy do Wydziału Ksiąg Wieczystych, jak i do Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Opłaty

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne. Nie rodzi to jednak za sobą żadnych nowych skutków finansowych poza tymi, które ponosili Państwo do tej pory, opłacając corocznie użytkowanie wieczyste.

Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w 2019 r.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29.02.2020 r., a po tej dacie pozostałe opłaty w terminie 31 marca każdego roku, począwszy od 2020 r.

Opłatę przekształceniową wnosi się przez okres 20 lat.

Całą opłatę, liczoną jako suma wszystkich opłat, które mamy wnosić do końca powyższego okresu 20 lat, można wpłacić jednorazowo po zgłoszeniu zamiaru jej wniesienia Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

Pierwszą opłatę prosimy wnieść po otrzymaniu przez Państwa zaświadczenia.

UWAGA!

od dnia 1 stycznia 2019 r. WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I LOKALI MIESZKALNYCH, położonych na gruntach będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym, NIE MUSZĄ PŁACIĆ OPŁAT ROCZNYCH za użytkowanie wieczyste tych gruntów, które dotychczas należało regulować do 31 marca każdego roku! Prosimy o niewnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste.

Całkowita spłata

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Burmistrz Miasta Oleśnicy wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. To drugie zaświadczenie, które Państwo otrzymają.

Od wniosku o wykreślenie wyżej wymienionego wpisu pobiera się sądową opłatę stałą w wysokości:

 • 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;
 • 75 zł – w pozostałych przypadkach.

Bonifikata

W przypadku wniesienia opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa jednorazowo, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata. Wysokość bonifikaty jest uzależniona od tego, w którym roku od przekształcenia zostanie ona uiszczona (60% w pierwszym roku 2019, następnie o 10% mniej z każdym następnym rokiem, aż do 10% w szóstym roku). Bonifikata udzielana jest od kwoty pozostałej do spłaty.

W stosunku do gruntów miejskich oddanych w użytkowanie wieczyste decyzję o bonifikacie podejmie pod koniec stycznia Rada Miasta Oleśnicy.

 

O wszelkich decyzjach w tym zakresie informować będziemy po ich podjęciu.

Urząd Miasta Oleśnicy

>> <
 • Informacja dla właścicieli budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych położonych na gruntach będących dotychczas       w użytkowaniu wieczystym