DODANO: 05.04.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Informacja o strajku nauczycieli

Zgodnie z zapowiedziami pracownicy oleśnickich szkół i przedszkoli, którzy w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku, podtrzymują swoje stanowisko wobec niespełnienia żądań przez stronę rządową.

03.04.2019 r. odbyła się narada dyrektorów jednostek oświatowych, podczas której ustalono:

  1. Rozpoczęcie akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019 r. będzie wiązało się z brakiem możliwości przyjęcia uczniów pod opiekę szkoły/przedszkola od tego dnia z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole i dzieci w przedszkolu.
  2. W związku ze zbliżającym się terminem egzaminów po szkole podstawowej i gimnazjum, informujemy, że MEN 1 kwietnia 2019 r. opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty. Przyjęte przepisy dają możliwość zmiany powołanych wcześniej komisji egzaminacyjnych. Zespoły, o których mowa mogą być poszerzone o osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne, nawet jeśli nauczyciel nie pracuje w danej szkole lub nie pracuje w ogóle. Druga zmiana dotyczy zwiększenia z 20 do 25 liczby uczniów przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego. Jeżeli dojdzie do strajku w oleśnickich szkołach, ostateczna decyzja o przeprowadzeniu egzaminów będzie podjęta 9 kwietnia podczas kolejnej narady.
  1. Pracownicy szkół i przedszkoli uczestniczący w strajku będą mieli zmniejszone wynagrodzenie. Zachowują jednak prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, np. przerwę w wykonywaniu pracy wliczy się do okresu zatrudnienia. Natomiast, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie może otrzymać wynagrodzenia. Zaznaczamy, że Burmistrz nie zamierza przeznaczyć już zaplanowanych środków na inne cele niż oświatowe w poszczególnych szkołach/ przedszkolach.
>> <
  • Informacja o strajku nauczycieli