Pod linkami przedstawiamy dane dotyczące stanu jakości powietrza w Oleśnicy, pochodzące z punktów pomiarowych zlokalizowanych w Oleśnicy. Przedstawione dane mają jedynie charakter poglądowy i pochodzą z urządzeń pomiarowych.

Jednocześnie informujemy, że pomiary dokonywane przez te urządzenia nie są wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska.  Urządzenie pracuje w oparciu o inną metodykę pomiarową aniżeli wskazana metoda referencyjna w normie PN-EN 12341:2014 Powietrze atmosferyczne – Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PK10 lub PM2,5 pyłu zawieszonego.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 1471 z późn. zm.) wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji występujących w środowisku należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Ponadto na podstawie art. 90 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.) to wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu na podstawie pomiarów lub innych metod oceny.
Dane pomiarowe udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu dostępne są tutaj

Lokalizacje czujników w Oleśnicy:

ul. Północna 16https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1461

ul. Generała Franciszka Kleeberga 4 – https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1460

ul. Paderewskiego 2https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1463

ul. Świętej Jadwigi 1Ahttps://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1462

ul. 11 Listopada 10https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1459