Karta dużej rodziny

Informacja o karcie

 

Program „Oleśnica Karta Dużej Rodziny” jest adresowany do rodzin wielodzietnych, w tym zastępczych, zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy. Karta uprawnia do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez uczestniczące w programie podmioty.

 

Głównym celem wprowadzenia Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny jest wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez zapewnienie im możliwości korzystania na preferencyjnych zasadach z ofert miejskich instytucji oraz jednostek działających w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a także z ulg przyznawanych posiadaczom karty przez przedsiębiorców i inne podmioty.

 

Oleśnicka Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 lat, w wieku do ukończenia 25 lat w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Oleśnicka Karta Dużej Rodziny ma umożliwić członkom rodzin wielodzietnych dostęp na preferencyjnych warunkach do różnego rodzaju usług i produktów, co z pewnością stanowić będzie znaczną pomoc w codziennym życiu.

 

Wszystkie podmioty, które chcą włączyć się w program OKDR, mogą zrobić to na podstawie deklaracji i po podpisaniu stosownego porozumienia (wszelkie informacje w MOPS Oleśnica). Partnerzy programu po przystąpieniu będą umieszczać w swoich siedzibach, witrynach i na stronach internetowych informację o honorowaniu Karty.

 

W tym miejscu gorąco zachęcamy wszystkie podmioty, przedsiębiorców i instytucje do włączania się do programu Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny i wspólnego wspierania oleśnickich rodzin wielodzietnych.

GDZIE MOGĘ SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻEK?

Zobacz listę