Obywatelska Oleśnica

Od 2015 roku w Oleśnicy mieszkańcy są konsekwentnie zapraszani przez władze do współdecydowania w kwestiach dla nich najistotniejszych.
Samorząd miasta sukcesywnie tworzy i rozwija narzędzia społeczeństwa obywatelskiego oraz konsultuje z oleśniczanami dotyczące ich działania.

Oto podstawowe narzędzia społeczeństwa obywatelskiego w Oleśnicy:

1. Oleśnicki Budżet Obywatelski
Budżet obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego od 2015 roku mieszkańcy współtworzą budżet Oleśnicy, decydując o przeznaczaniu określonej części środków publicznych na realizację wybranych do realizacji przez samych siebie zadań własnych Miasta.

Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych gminy, tj. Miasta Oleśnicy oraz wydatków na realizację zadań, które miasto może ponieść na podstawie obowiązujących przepisów. Zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy oleśniczanin. Wystarczy uzyskanie na specjalnym formularzu poparcia od co najmniej 15 mieszkańców Oleśnicy.
Zgłaszane zadanie w celu wstępnej weryfikacji konsultowane jest z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Miasta Oleśnicy, co odnotowywane jest na formularzu zgłoszenia. Jeśli projekt spełnia kryteria Uchwały regulującej funkcjonowanie OBO, przechodzi do fazy kontroli pod względem formalnym i prawnym. Zadania, które przejdą taką weryfikację pomyślnie trafiają do etapu głosowania.

Zadania należy zgłaszać na formularzu według wzoru, który (podobnie jak formularz poparcia) dostępny jest na stronie internetowej miasta www.olesnica.pl, można pobrać go także z Punktu Informacyjnego lub Sekretariatu Urzędu Miasta Oleśnicy. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkową kosztów jego realizacji, jeśli zgłaszający jest w stanie takiej kalkulacji dokonać.

OBO formularz zgłoszenia zadania

OBO wykaz osób popierających

Formularze zgłoszenia zadań wraz z listami poparcia (w załączeniu u góry) dla projektu składa się w Urzędzie Miasta Oleśnicy. Termin zgłaszania zadań do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2019 mija 31 sierpnia 2018 r.

Głosowanie odbywa się elektronicznie poprzez specjalną platformę na stronie www.olesnica.pl, po weryfikacji zamieszkania w Oleśnicy na podstawie numeru PESEL. Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz na jedno wybrane zadanie. Burmistrz wskaże na czas głosowania miejsca w instytucjach, w których osoby nie posiadające komputera lub innego urządzenia będą mogły zagłosować. Dotychczasowo były to miejskie biblioteki oraz Urząd Miasta.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie budżetem obywatelskim podjęto uchwałę o zwiększeniu puli środków na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców Oleśnicy aż do 600.000 zł.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każde ze zgłoszonych zadań, przy czym oddane głosy grupuje się według poniższych zasad:
1) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie: łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 300.000 zł;
2) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 100.000 zł włącznie: łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 240.000 zł;
3) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych: łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 60.000 zł.

Niewykorzystane wskutek głosowania środki z kwoty 600.000 zł przeznaczone zostaną w projekcie budżetu 2019 na inne inicjatywy lokalne.
Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu budżetu Oleśnicy na rok 2019.
Niezbędne informacje na temat Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane są przez Skarbnika Miasta Oleśnicy, numer tel. 71-798-21-30.

2. Inicjatywa lokalna

Najnowsze udogodnienie obywatelskie dla oleśniczan. Inicjatywa Lokalna jest jedną z form współpracy samorządu z mieszkańcami w celu realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. To praktycznie wspólne – samorządu i mieszkańców – przedsięwzięcia takie, jak budowa, remont, modernizacja budynków, obiektów architektury, dróg, sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, a także wspólna działalność charytatywna, kulturalna czy edukacyjna.

Z takimi pomysłami mogą wystąpić bezpośrednio sami mieszkańcy, nawet pojedyncze osoby czy nieformalne grupy i miejskie organizacje pozarządowe. W ramach inicjatywy mieszkańcy nie otrzymują pieniędzy, ale w celu realizacji ich pomysłu za uzgodnione usługi, nakłady czy wyposażenie płaci miasto.

Najważniejsze jest jednak to, że w ramach Inicjatywy Lokalnej mieszkańcy nie tylko przedstawiają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również deklarują udział w jego realizacji. Jako wkład własny mogą wnieść np. swoją pracę (niejednokrotnie fizyczną), narzędzia, bądź inne świadczenia rzeczowe czy pieniężne.

W ramach pierwszych realizacji opartych na Inicjatywie Lokalnej powstanie plac zabaw na Wądołach, przeprowadzone zostaną też warsztaty dla wolontariuszy, w wyniku których powstaną plenerowe mini-trybuny, które miasto będzie mogło wykorzystywać podczas różnych wydarzeń kulturalnych. Zasady funkcjonowania Inicjatywy Lokalnej w Oleśnicy reguluje uchwała Rady Miasta z października 2017 roku. Wnioski można składać co roku do końca maja.

3. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

W 2016 roku, wraz z nowym Statutem Miasta, oleśniczanie otrzymali też narzędzie w postaci Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Wystarczy, że 200 osób posiadających prawo wyborcze do organów miasta złoży podpis poparcia przy przygotowanym przez grupę minimum 5 mieszkańców projektem uchwały. Przewodniczący Rady Miasta, gdy otrzyma poprawny zestaw wymaganych dokumentów, bada je w zakresie poprawności formalno-prawnej i jeśli wszystko jest w porządku, ma obowiązek najpóźniej w ciągu trzech miesięcy wprowadzić go do porządku obrad Rady Miasta! Potem już tylko od radnych zależy, czy obywatelski projekt wejdzie w życie czy nie.

4. Rady Osiedlowe

Mieszkańcy od dwóch lat mają możliwość tworzenia tzw. jednostek pomocniczych – osiedli. Podobnie jak w przypadku Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej wystarczy pięcioosobowa „grupa inicjatywna” i wniosek poparty przez min. 200 mieszkańców danego rejonu. Dokumenty muszą trafić do burmistrza i jeśli nie ma co do nich zastrzeżeń, jest on zobowiązany przygotować projekt uchwały o powołaniu jednostki pomocniczej w danym rejonie miasta.
W ramach osiedla można potem wyłonić organ wykonawczy – Radę Osiedla. To istotny element lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, uwzględnia bowiem naturalne uwarunkowania przestrzenne oraz istniejące więzi między mieszkańcami.

Szczegółowe zasady funkcjonowania inicjatywy uchwałodawczej i powoływania jednostek pomocniczych określa przyjęty 26 sierpnia 2016 roku nowy Statut Oleśnicy.

5. Rady Społeczne

W Oleśnicy z powodzeniem funkcjonują nowe organy doradczo-opiniujące w postaci Miejskiej Rady Sportu i Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ich zalecenia dotyczące różnych płaszczyzn działalności miasta są dla jego władz istotną wskazówką. O powołanie Rady Senioralnej zwrócili się do burmistrza także przedstawiciele organizacji seniorów. Taka powstanie w 2018 roku, projekt uchwały przygotowuje MOPS.

6. Konsultacje z mieszkańcami

W określonych przypadkach samorządy są zobowiązane do przeprowadzenia konsultacji z lokalną społecznością, jednak realne uzgadnianie istotnych dla oleśniczan projektów z nimi samymi stanowi nową jakość w nowoczesnym i otwartym zarządzaniu miastem. Co ciekawe większość z postulatów mieszkańców znajduje uznanie u władz.
W ten sposób – wspólnie z rodzicami i dziadkami uczniów – w obliczu ogólnopolskiej reformy edukacji wypracowano w trybie wielu otwartych spotkań z burmistrzem i urzędnikami nową sieć szkół.
Podobnie konsultowano przebieg tzw. obwodnicy wschodniej. W efekcie spotkania z mieszkańcami przeprojektowano drogę tak, by wyprowadzić ją jak najdalej za miasto i zminimalizować ewentualne przejście przez ogrody działkowe.
Oleśniccy przedsiębiorcy podczas spotkania w sali konferencyjnej BiFK wystąpili natomiast o zablokowanie możliwości budowy wielkopowierzchniowych sklepów, apelowali także o zlikwidowanie opłat za parkowanie w soboty. Oba postulaty władze uwzględniły.
Mieszkańcy Serbinowa podczas spotkań z radnymi i burmistrzem konsultowali koncepcję sprzedaży jednej z działek przy ul. Wojska Polskiego pod zabudowę wielorodzinną. W efekcie kilku spotkań władze zmieniły przeznaczenie działki, być może w perspektywie pojawią się tam nowe miejsca parkingowe.

7. Spotkania bezpośrednie

Niektórzy radni oraz burmistrz regularnie pełnią dyżury, podczas których spotykają się indywidualnie z oleśniczanami. Burmistrz oraz jego zastępca dyżurują w środy w godzinach 14-16.15 (wymagane są zapisy przez sekretariat Urzędu: tel. 71 79 82 103 w poniedziałki od godz. 8.00 lub osobiście).
Spotkania z radnymi organizowane są indywidualnie przez nich samych, ale też przynoszą pozytywne efekty: to właśnie podczas takich spotkań powstały pomysły oświetlenia Parku Kopernika czy montażu zwalniających progów wyspowych na ul. Podchorążych.