DODANO: 19.02.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Możliwość odpracowania zadłużenia

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy przypomina, że dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne i socjalne naszego miasta, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, istnieje możliwość skorzystania z pomocy jaką jest spłata ich długu poprzez odpracowanie zaległości czynszowych.


Taka forma pomocy dotyczy najemców zamieszkujących w lokalach mieszkalnych (komunalnych/socjalnych) oraz osób zajmujących te lokale bez tytułu prawnego. Przedmiotem odpracowania mogą być prace porządkowe, drobne prace remontowo
– konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i usługowe świadczone
na rzecz Miasta Oleśnica lub jej jednostek organizacyjnych.


Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę, nie są też w żaden sposób zatrudniani. Osoby te odpracowują swoje zobowiązania na zasadzie umowy o zamianę świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe. Świadczenie to jest wykonywane przez dłużnika na podstawie zawartej z ZBK umowy. Z kodeksu cywilnego wynika bowiem, że jeśli dłużnik spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie – zobowiązanie wygasa. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w takim przypadku, dłużnik wykonujący świadczenie rzeczowe nie uzyskuje żadnego dochodu, gdyż po prostu spłaca swój dług – tyle, że zamiast środkami pieniężnymi to poprzez świadczenie określonej czynności. Odpracowanie długu w tej formie nie ma znaczenia przy przyznawaniu lokatorom świadczeń w formie pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych ani dodatków mieszkaniowych.

Stawka godzinowa świadczenia rzeczowego od 7.02.2019 roku została wyceniona na 15 zł i ta wartość pomnożona przez ilość faktycznie przepracowanych godzin będzie pomniejszać dług. Istnieje również możliwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie) odpracowania zadłużenia.

Odpracowanie może dotyczyć tylko zaległości czynszowych i nie jest alternatywą do płacenia czynszu. Odpracowanie jest uzupełnieniem innych form pomocy, takich jak możliwość rozłożenia długu na raty lub odroczenie terminu spłaty zadłużenia.

 
Szczegółowe informacje dotyczące tej nowej formy spłaty zadłużenia można uzyskać w dziale windykacji Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy lub na naszej stronie www.bip.zbk.olesnica.pl w zakładce: „Spłata zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego”. Formalności dotyczące spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego dłużnik rozpoczyna poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku i złożenie go w sekretariacie ZBK. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dłużnik podpisuje z ZBK jako wierzycielem umowę dotyczącą spłaty zadłużenia. Odpracowanie będzie wykonywane pod kierownictwem i nadzorem jednostki miejskiej, do której dłużnik zostanie skierowany.

 

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy serdecznie zaprasza wszystkie osoby borykające się z problemem powstałego zadłużenia do podjęcia działań mających na celu jego spłatę przy wykorzystaniu powyżej formy pomocy. Jednocześnie informuje, że łączne skorzystanie z kilku form pomocy pozwoli w szybki sposób spłacić zaległości i uniknąć problemu grożącej eksmisji.

>> <
  • Możliwość odpracowania zadłużenia