DODANO: 20.04.2018 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Reja 12/3:

–        lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze, w budynku mieszkalnym, figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, przy ul. Reja 12, na działce nr 98/1 AM 61 o powierzchni 716 m2; lokal obejmujący: 2 pokoje i kuchnię o łącznej powierzchni użytkowej 82,50 m2 z pomieszczeniami przynależnymi, tj.: piwnicą nr 3/I o powierzchni użytkowej 13,90 m2 oraz piwnicą nr 3/II o powierzchni użytkowej 6,10 m2; w.c. wspólne dostępne z klatki schodowej,

–        udział w nieruchomości wspólnej: we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz w gruncie obejmującym w/w działkę wynosi 25,40%,

–        nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej: KW nr WR1E/00052378/3,

–        przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną,

–        nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne,

–        funkcjonalność lokalu niekorzystna – przejściowe kuchnia i pokój, brak łazienki; lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową; ogrzewanie lokalu za pomocą pieców kaflowych i kuchni węglowej; brak ciepłej wody użytkowej,

–        nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,

–        cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125.000,00 . (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Przetarg na  wyżej wymieniony lokal, odbędzie się dnia 25 maja 2018 r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).

Wadium wynosi 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).

Najpóźniej do dnia 18 maja 2018r. na konto Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 18.01.2018r., II-przetarg w dniu 22.03.2018r.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasto Oleśnica.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Cena w/w lokalu jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, ze zm.).

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe, kwotę funduszu remontowego (stan funduszu rem. na dzień 31.03.2018r. – 9.045,17zł) oraz opłaty podatkowe.

Sprzedawca oświadcza, że jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej dla części budynku – rozumianego jako lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600. Nieruchomość można obejrzeć w dniu 10 maja 2018 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych  w Oleśnicy,  tel. 398–09-10 (11).

>> <
  • Ogłoszenie