DODANO: 10.08.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 19a (obręb Oleśnica):

 • działka gruntu nr 6/9 AM 74 o powierzchni 2.551 m2 jest zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym z pomieszczeniami biurowymi i sanitarnymi, o powierzchni użytkowej 1.960,90m2,
 • KW dla dz. nr 6/9 AM 74: nr WR1E/00105959/7,
 • przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, obszar II, przy ul. Stanisława Moniuszki zatwierdzoną Uchwałą XLVIII/339/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 września 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2002 r., Nr 234, poz. 3252) przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej o oznaczeniu 3UP,
 • cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 515.000,00 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy złotych) – w tym wartość prawa własności zabudowań oraz wartość prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6/9 AM 74,
 • cena sprzedaży w/w nieruchomości – jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, ze zm.),
 • działka nr 6/9 posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu; obszar działki w części zabudowany jest budynkiem użytkowym, w pozostałej części stanowi komunikację oraz teren zieleni z pojedynczymi drzewami oraz kilkuletnimi samosiejkami; komunikacje utwardzone w części asfaltem, w części płytami betonowymi; od strony południowej budynku zlokalizowane są pozostałości bocznego torowiska zapewniającego dostęp do rampy budynku; teren działki od frontu ogrodzony jest pełnym ogrodzeniem murowanym,
 • przebieg sieci uzbrojenia terenu (energia, woda, kanalizacja, gaz, telefon, ciepłociąg) powiązany jest funkcjonalnie z sąsiednią zabudową stanowiącą w przeszłości zorganizowaną całość Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego,
 • działka skomunikowana jest z drogą publiczną (ul. Moniuszki) przez teren działek 6/14, 6/15 i 6/16 AM 74 będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna,
 • na działkach nr 6/14, 6/15 i 6/16 AM 74 ustanowiona została bezpłatna i bezterminowa służebność  przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika lub właściciela działki numer 6/9 AM 74,
 • na działce zlokalizowany jest budynek magazynowo – produkcyjny z pomieszczeniami biurowymi i sanitarnymi, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym i strychem; budynek wolnostojący,
 • budynek uzbrojony był w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, telefoniczną, odgromową; ogrzewanie budynku poprzez węzeł cieplny z sieci z dala czynnej – obecnie instalacje odłączone, zdekapitalizowane,
 • w budynku zainstalowana jest winda towarowa obsługująca magazyny w części podpiwniczonej i dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz waga towarowa – urządzenia nieużytkowane wymagają przeglądu,
 • budynek nieużytkowany w złym stanie techniczno-użytkowym – wymaga remontu,
 • nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
 • Budynek magazynowo – produkcyjny sprzedaje się na własność wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.
 • Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa znajduje się w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089r.
 • Przez okres użytkowania wieczystego nabywca wnosi opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w/w nieruchomości gruntowej, a stawka procentowa tej opłaty wynosi 3%.
 • Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
 • Terminy płatności opłat rocznych za grunt – płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku. Opłatę roczną należy wnosić do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 17 października 2018r. o godz. 1115 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

Wadium wynosi 51.500,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset).

Najpóźniej do dnia 11 października 2018r. na konto Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe.

Zgodnie z Zaświadczeniem z dnia 18.12.2017r. wydanym przez CERT-ENERGO Piotr Trzaskacz, niemożliwe jest wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku – opisanego w ogłoszeniu. Budynek ten nie posiada instalacji ogrzewania, ani chłodzenia, co nie pozwala na obliczenie wartości wskaźnika energii pierwotnej EP.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (71) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600r., poz. 2147, ze zm.).

Nieruchomość można obejrzeć w dniu 20 września 2018r. w godz. od 1200 do 1230 po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Miasta Oleśnicy, tel. (71) 798–21-54.

>> <
 • Ogłoszenie
 • 1