DODANO: 22.10.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Kościuszki 6:

  • udział w wysokości 720/10000 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę gruntu nr 16/3 AM 35 o powierzchni 228m2,
  • udział w wysokości 720/10000 części obejmuje wydzielone pomieszczenie o powierzchni użytkowej 7,30m2, zlokalizowane na poddaszu budynku mieszkalnego oraz pomieszczenie piwniczne o powierzchni 1,70 m2, części wspólne budynku i urządzeń oraz prawo własności części w/w działki gruntu; przedmiotowe pomieszczenie nie spełnia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego; stan techniczny pomieszczenia słaby; do pomieszczenia na poddaszu doprowadzona jest instalacja elektryczna (odłączona), pomieszczenie nieogrzewane
  • księga wieczysta – WR1E/00053355/3,
  • przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości; zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn. 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), o charakterze zabudowy zagrodowej i rezydencjonalnej brutto, wraz z zabudową gospodarczą oraz obiektami usługowymi (w tym usługi podstawowe), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną (w tym ogrody i sady),
  • budynek zlokalizowany na w/w działce jest podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem,
  • budynek posiada pełne uzbrojenie; stan techniczno-użytkowy budynku średni,
  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
  • cena wywoławcza nieruchomości (udziału 7,20%) wynosi 4050,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych),

Przetarg na  wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 29 listopada 2018 r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5  na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).

Wadium wynosi 405,00 zł (słownie: czterysta pięć złotych).

Najpóźniej do dnia 23 listopada 2018r. na konto Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 04.07.2018r., II-przetarg w dniu 20.09.2018r.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Cena  sprzedaży w/w nieruchomości  jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, ze zm.).

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane ze zbyciem nieruchomości, tj.  koszty notarialne i sądowe, kwotę funduszu remontowego oraz opłaty podatkowe.

Zgodnie z Zaświadczeniem z dnia 15.06.2018r. wydanym przez CERT-ENERGO Piotr Trzaskacz, niemożliwe jest wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla części budynku – rozumianego jako pomieszczenia opisanego w ogłoszeniu. Część budynku – rozumianego jako pomieszczenie nie posiada instalacji ogrzewania, ani chłodzenia, co nie pozwala na obliczenie wartości wskaźnika energii pierwotnej EP.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600. Nieruchomość można obejrzeć w dniu 14 listopada 2018 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych  w Oleśnicy,  tel. 398–09-10 (11).

>> <
  • Ogłoszenie
  • 1