DODANO: 15.12.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Strefowej (obręb Oleśnica):

 • Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2/1 AM 28 o powierzchni 21.6926 m2, położona w Oleśnicy przy ul. Strefowej, obręb Oleśnica;
 • KW nr WR1E/00039664/8;
 • Nieruchomość gruntowa została włączona do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefy Oleśnica na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 415);
 • Zgodnie z art. 37a. ust. 1. pkt 1 i 3 ustawy z dnia z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków oraz gruntu, określonego jako las w rozumieniu ustawy, objętego decyzją o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach,
 • Zgodnie z art. 8 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1010 z późn. zm.) Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności położonych na obszarze strefy nieruchomości;
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr X/63/2011 z dnia 28 czerwca 2011r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 170, poz. 2944 z dnia 16.08.2011r., teren, na którym zlokalizowana jest w/w działka, oznaczona jest symbolem 1.P jako tereny produkcyjne, składy, magazyny oraz symbolami 1.ZL i 2.ZL jako tereny lasów i zadrzewień;
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.770.000,00 zł, (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
 • cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.);
 • Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się nieznacznym sfałdowaniem terenu. Obszar działki w użytkowaniu rolniczym. Wschodnią część działki o powierzchni 0,6670 ha stanowi las liściasty z wiodącym gatunkiem olchy w wieku ok. 50 lat. W północno-wschodniej części działki zlokalizowany jest nasyp ziemny oraz zadrzewienia i zakrzaczenia. Od wschodu działka przylega do cieku wodnego, przy południowej granicy zlokalizowany jest rów wodny;
 • W sąsiedztwie granic działki przebiegają instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Nad wschodnią częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna 110kV wsparta na słupie zlokalizowanym na terenie działki;
 • Nieruchomość położona jest przy drodze publicznej (ul. Strefowej) o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym;
 • Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań;
 • Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 19 lutego 2019r. o godz. 1100 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy);
 • Wadium wynosi: 977.000,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 • Najpóźniej do dnia 13 lutego 2019r. na rachunek bankowy Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu;

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe.

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

>> <
 • Ogłoszenie
 • 1