DODANO: 15.12.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO – WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH

Oleśnica, dnia 15 grudnia 2018 r.

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie jest zapytaniem o cenę lub innym postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

sporządzanie operatów szacunkowych oraz operatów inwentaryzacji i pomiarów dla Gminy Miasta Oleśnicy, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany realizować każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, z których wynikał  będzie zakres, termin i miejsce wykonywania prac.

Termin składania ofert: do dnia  27 grudnia  2018 r.

Termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

Kryterium oceny ofert:

–          cena 100%

Inne istotne warunki przyszłej umowy, w tym możliwe jej zmiany:

  1. zgodnie ze wzorem umowy
  2. zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, z wynagrodzenia brutto zostaną potrącone wszelkie wynikające z przepisów prawa należności w tym w szczególności publicznoprawne.

Oferta powinna zawierać:

1)      Powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.

2)      Zaparafowaną umowę – Załącznik nr 3

3)      Oświadczenie – Załącznik nr 4

4)      Kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się  z wykonawcami:

Dorota Puczkowska – Inspektor  – pok. nr 102

Telefon: 71-798-21-53,  faks: 71-798-21-17

Informacje dotyczące ogłoszenia o postępowaniu będą udzielane w godz. 900 – 1500.

Ofertę prosimy przesłać:

– pocztą na adres:

GMINA MIASTO OLEŚNICA

Rynek – Ratusz

56-400 Oleśnica

lub

– złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Oleśnicy, Rynek – Ratusz  w Kancelarii Ogólnej – pok. nr 11

albo

– podpisaną i zeskanowaną ofertę przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl

do dnia  27 grudnia  2018 r.

Scan ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

>> <
  • Ogłoszenie
  • 1