DODANO: 13.02.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy przy ul. Spacerowej

 

Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Spacerowej, działka nr 6/2 AM 46 o pow. 66950 m2, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00054300/0: 

 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to: część działki nr 6/2 AM 46 o pow. 37 m2 (użytek Bz);
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy – prowadzenie działalności gastronomicznej;
 • zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 1. ZP jako zieleń parkowa;
 • stawka wywoławcza czynszu miesięcznego gruntu o pow. 37 m2 wynosi 9,50 zł/1m2;
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca;
 • okres dzierżawy – 6 miesięcy;
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim;
 • wadium wynosi  350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych);
 • nieruchomość nieobciążona;

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom oraz osoby które:

 1. mają zaległości finansowe wobec Gminy Miasta Oleśnicy, Urzędu Skarbowego, ZUS,
 2. bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy, w ostatnich 3-ch latach,
 3. bez uzasadnionej przyczyny korzystają bezumownie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy,
 4. korzystają z nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Każdy uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów o wysokość stawek miesięcznych czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz z warunkami na jakich zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości, a także że przyjmuje warunki Regulaminu bez zastrzeżeń.

Na przyszłym dzierżawcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej. W czasie oczekiwania na te dokumenty dzierżawca nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty czynszu dzierżawę nieruchomości.

Do stawki czynszu osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%  zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.);

Przetarg  odbędzie się dnia 28.02.2019r. o godz. 1000 (w Sali spotkań – pokój nr 43, w części ratuszowej na II-piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).

Najpóźniej do dnia 22.02.2019r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu z dopiskiem w tytule przelewu wadium na dzierżawę części gruntu działki nr 6/2 AM 46.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy dzierżawy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Z Regulaminem przeprowadzenia przetargu o wysokość stawek miesięcznych czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych a także z innymi informacjami dotyczącymi przetargu można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy 

(pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

>> <
 • Ogłoszenie