DODANO: 18.02.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wielkopolnej 34-58:

 • udział w wysokości 4/108 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi i zabudowaniami gospodarczymi oraz innymi pomieszczeniami i urządzeniami budynków, położonej w Oleśnicy, przy ul. Wielkopolnej 34-54, składającej się z działki gruntu nr 8/2 AM 6 o powierzchni 27.107 m2,
 • w ramach udziału w wysokości 4/108 części działki nr 8/2 AM 6 przysługuje prawo wyłącznego korzystania z pomieszczeń mieszkalnych pod adresem Oleśnica ul. Wielkopolna 46 oraz pomieszczenia garażowego zlokalizowanego w budynku gospodarczym.nr ewid. 38. Szacowane pomieszczenia mieszkalne usytuowane są na parterze i poddaszu, czterorodzinnego, częściowo podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego ze strychem. Budynek przedwojenny wzniesiony w technologii tradycyjnej w dostatecznym stanie technicznym. W skład pomieszczeń wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka i klatka schodowa na parterze oraz trzy pokoje i pomieszczenie gospodarcze na poddaszu o łącznej powierzchni użytkowej 86,00 m2 oraz pomieszczenia piwniczne o łącznej powierzchni użytkowej 12,53 m2. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i telefoniczną. Ogrzewanie lokalu centralne zasilane piecem na paliwo stałe zlokalizowanym w piwnicy. Lokal nierozkładowy. Pomieszczenia lokalu w pogorszonym stanie techniczno-użytkowym. Pomieszczenie garażowe o powierzchni użytkowej 21,56 m2 w słabym stanie technicznym,
 • działka nr 8/2 AM 6 uregulowana w Kw nr WR1E/00076761/9,
 • udział w wysokości 4/108 części we współwłasności niezabudowanych działek nr 8/1 AM 6 o powierzchni 3.091 m2 i nr 8/3 AM 6 o powierzchni 14.177 m2,
 • działki nr 8/1 i 8/3 AM 6 uregulowane w Kw nr WR1E/00025107/5,
 • cena wywoławcza w/w nieruchomości (udziału w działkach nr 8/1, 8/2, 8/3 AM 6) wynosi 149.000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści dziewięć tysięcy),
 • cena udziału w działce nr 8/2 AM 6 osiągnięta w przetargu jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z poźn. zm.),
 • cena udziału w działkach nr 8/1 i 8/3 AM 6 osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.),
 • przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XXXII/195/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Nr 109, poz. 2246 z dnia 1 lipca 2009r.: teren działki nr 8/1 AM 6 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, teren działki nr 8/2 AM 6 przeznaczony jest w przeważającej części pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, w południowo-środkowej części pod tereny zieleni urządzonej, w zachodniej części pod drogę lokalną, teren działki nr 8/3 AM 6 przeznaczony jest w przeważającej części pod tereny zieleni urządzonej, w zachodniej części pod drogę lokalną i w południowo-zachodniej części pod drogę dojazdową,
 • działka nr 8/1 posiada kształt czworokąta nieforemnego dogodnego do zagospodarowania i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki w części użytkowany jako przydomowe ogródki, w części niezagospodarowany. Północna i środkowo-zachodnia część działki obsadzona drzewami owocowymi. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalację elektryczną i wodną. Dostęp do działki z drogi gruntowej,
 • działka nr 8/2 posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki zabudowany jest pofolwarcznymi budynkami mieszkalnymi z towarzyszącą zabudową gospodarczą w przeważającej części w złym stanie technicznym. Działka uzbrojona jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną. Dostęp do działki z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej i brukowej,
 • działka nr 8/3 posiada kształt trapezu prostokątnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki nie zabudowany, porośnięty licznym drzewostanem liściastym oraz bujną roślinnością trawiastą. Działka położona jest na terenie uzbrojonym  instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną. Działką położona jest przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej,
 • nieruchomość – udział Gminy Miasto Oleśnica w wysokości 4/108 w dz. nr 8/1, 8/2, 8/3 AM 6 jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
 • w księdze wieczystej nr WR1E/00025107/5 w dziale III wpisany jest ciężar realny na udziale pozostałego współwłaściciela, a w dziale IV hipoteki umowne i przymusowe na udziałach pozostałych współwłaścicieli,
 • w księdze wieczystej nr WR1E/00076761/9 w dziale III wpisany jest ciężar realny i dożywotnia i nieodpłatna służebność mieszkania na udziale pozostałych współwłaścicieli, a w dziale IV hipoteki umowne i przymusowe na udziałach pozostałych współwłaścicieli,

–  przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 28 marca 2019r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy).

 • wadium wynosi 14.900,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy dziewięćset). Najpóźniej do dnia 22 marca 2019r. na konto Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 17.01.2019 r.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasto Oleśnica.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe.

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

Nieruchomość można obejrzeć w dniu 14 marca 2019 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych  w Oleśnicy,  tel. 398–09-10 (11).

>> <
 • Ogłoszenie