DODANO: 11.03.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. J. Słowackiego 2/4:

  • lokal mieszkalny nr 4 położony na I-piętrze, w budynku mieszkalnym, figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, przy ul. J. Słowackiego 2, na działce nr 39/6 AM 61 o powierzchni 319 m2; lokal obejmujący: 3 pokoje, 2 spiżarki, łazienkę z w.c., kuchnię i 2 przedpokoje o łącznej powierzchni użytkowej 87,20 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj.: piwnicą nr 4 o powierzchni użytkowej 14,00 m2,
  • udział w nieruchomości wspólnej: we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz w gruncie obejmującym w/w działkę wynosi 16,40%,
  • nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej: KW nr WR1E/00078256/0,

przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z Uchwałą nr: XV/309/2017 z dn.: 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej brutto, wraz z zabudową gospodarczą, oraz niewielkimi obiektami produkcji nieuciążliwej związanymi z prowadzoną na miejscu działalnością gospodarczą oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną (w tym ogrody i sady),

  • nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne; budynek w dostatecznym stanie technicznym,
  • lokal nierozkładowy – przejściowe pokoje; lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, domofon; ogrzewanie etażowe, zdekapitalizowane, brak części instalacji, w tym grzejników; stolarka okienna w szacowanym lokalu – w części drewniana i płytowa w stanie słabym, w części z PCV w stanie dobrym; stolarka drzwiowa – drewniana i płytowa w stanie słabym,
  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 189.000,00 . (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Przetarg na  wyżej wymieniony lokal, odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 1100 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).

Wadium wynosi 18.900,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych).

Najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019r. na konto Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

 

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Cena w/w lokalu jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, ze zm.).

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe, kwotę funduszu remontowego oraz opłaty podatkowe.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600. Nieruchomość można obejrzeć w dniu 4 kwietnia 2019 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych  w Oleśnicy,  tel. 398–09-10 (11).

>> <
  • Ogłoszenie