DODANO: 11.03.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Traugutta 12/5:

  • lokal mieszkalny nr 5 położony na poddaszu (poziom II piętra), w budynku mieszkalnym, figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, przy ul. Traugutta 12, na działce nr 65/3 AM 51 o powierzchni 174 m2; lokal obejmujący: pokój, kuchnię, w.c., przedpokój i spiżarkę o łącznej powierzchni użytkowej 36,00 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj.: piwnicą nr 5 o powierzchni użytkowej 2,30 m2,
  • udział w nieruchomości wspólnej: we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz w gruncie obejmującym w/w działkę wynosi 11,50%,
  • nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej: KW nr WR1E/00046733/5,
  • przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn.: 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową. Obszar wpisany do rejestru zabytków, ośrodek historyczny miasta i zespół obwarowań miejskich.
  • nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne i lokal użytkowy; stan techniczno-użytkowy budynku średni,
  • w lokalu instalacje elektryczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa w całości zdekapitalizowane, wymagają ponownego wykonania; brak ogrzewania; podłoga drewniana w złym stanie wymaga wymiany; na ścianach brak tynków; sufit z płyt g-k w stanie dobrym; jedna ze ścian działowych w części uszkodzona, wymaga uzupełnienia cegieł; ponownego wykonania wymaga ściana oddzielająca lokal od klatki schodowej – aktualnie ściana o konstrukcji drewnianej obita dyktą; stolarka okienna drewniana w stanie dobrym,
  • stan techniczny lokalu przyjęty w wycenie zły, do remontu generalnego,
  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.500,00 . (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych).

Przetarg na  wyżej wymieniony lokal, odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).

Wadium wynosi 4.050,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych).

Najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019r. na konto Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

 

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Cena w/w lokalu jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).

 

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe, kwotę funduszu remontowego oraz opłaty podatkowe.

 

Zgodnie z Zaświadczeniem z dnia 15.06.2018r. wydanym przez CERT-ENERGO, niemożliwe jest wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku – opisanego w ogłoszeniu. Budynek ten jest nieogrzewany i nie posiada instalacji chłodzenia, co nie pozwala na obliczenie wartości wskaźnika energii pierwotnej EP.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600. Nieruchomość można obejrzeć w dniu 3 kwietnia 2019 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych  w Oleśnicy,  tel. 398–09-10 (11).

>> <
  • Ogłoszenie