DODANO: 16.04.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Ogłoszenie

WYKAZ 12/2019  nieruchomości, na terenie miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej – przetargu ustnego ograniczonego.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204, z późń. zm./ i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 89/VIII/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

 

Nieruchomość gruntowa, położona w Oleśnicy przy ul. gen. J. Hallera:

  • działka gruntu nr 9/12 AM 52 o pow. 207 m2,
  • KW: WR1E/00046997/3,
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w/w nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn. 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną,
  • cena nieruchomości wynosi 47.690,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych),
  • działka nr 9/12 z uwagi na wielkość, kształt, położenie oraz możliwości zabudowy i zagospodarowania przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 9/10, 9/11, 62/2 i 62/3 AM 52 położonej w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 27, 28, ul. gen. J. Hallera 23a, 23b, w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.
  • działka nr 9/12 jest niezabudowana, sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, jest kształtu regularnego, posiada dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego,
  • otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości jest korzystne, działka usytuowana jest na terenie płaskim,
  • działka posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości jest dobry
  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 11 kwietnia 2019 r. do dnia 01 maja 2019 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) upływa z dniem 22 maja 2019 r.

 

>> <
  • Ogłoszenie