DODANO: 26.04.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Ogłoszenie

WYKAZ  5/2019 nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z. późn. zm/ Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 

 1. Nieruchomość gruntowa, działka nr 14/26 AM 71 o pow. 6059 m2, obręb Wądoły, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00042040/2
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki 14/26 AM 71 o pow. 51,14 m2,
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy,
 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, obejmujących obszar ograniczony ulicami: Ludwikowską, Południową oraz Osada Bystre uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr XLII/321/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem ZP jako zieleń parkowa,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu co do pow. P1 51,14 m2 wynosi 2,50 zł/1m2
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 3 lata,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż
  o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona.

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Wrocławskiej 30B działka nr 21/3 AM 50 o pow. 4580 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00092847/4, zabudowana szeregiem pawilonów handlowych o łącznej powierzchni użytkowej 790,85 m2, toaletą o powierzchni użytkowej 26,78 m2, parkingiem, urządzeniami i instalacjami związanymi z tymi obiektami, zlokalizowanymi przy ul. Wrocławskiej 30B w Oleśnicy,
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 21/3 AM 50 o pow. 2475,68 m2, zabudowana udziałem 20/37 w rzeczy ruchomej stanowiącej szereg pawilonów handlowych o łącznej powierzchni użytkowej 790,85 m2, toaletą o powierzchni użytkowej 26,78 m2, parkingiem, urządzeniami i instalacjami związanymi z tymi obiektami, zlokalizowanymi przy ul. Wrocławskiej 30B w Oleśnicy,
 • zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 1. UK jako tereny usług komercyjnych,
 • miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntu o pow. 2475,68 m2 wynosi 3.800,00 zł, 
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 3 lata,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 26 kwietnia 2019r. do  16 maja 2019r.

>> <
 • Ogłoszenie