DODANO: 27.05.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. gen. J. Hallera, obręb Oleśnica.

  • działka gruntu nr 9/12 AM 52 o pow. 207 m2,
  • KW: WR1E/00046997/3,
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w/w nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn. 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną,
  • działka nr 9/12 jest niezabudowana, sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, jest kształtu regularnego, posiada dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego,
  • otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości jest korzystne, działka usytuowana jest na terenie płaskim,
  • działka posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości jest dobry,
  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Działka nr 9/12 z uwagi na wielkość, kształt, położenie oraz ograniczone możliwości zabudowy i zagospodarowania przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 9/10, 9/11, 62/2 i 62/3 AM 52 położonych w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 27, 28, ul. gen. J. Hallera 23a, 23b, w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49.500,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych).

Cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1  ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).

 

Wadium wynosi: 4.950,00 zł (słownie : cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

 

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 02 lipca 2019r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy).

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 26 czerwca 2019r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta Oleśnicy, w formie pisemnej.

 

Najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019r. na konto Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

 

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

 

 

 

>> <
  • Ogłoszenie