DODANO: 09.09.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Tołstoja 22:

 • działka gruntu nr 88/68 AM 35 o pow. 983 m2,
 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 28/2017 z dnia 01 września 2017r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego  wielorodzinnego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budowa drogi – ulicy wewnętrznej; teren działki nr 88/68 AM 35 objęty jest ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy w ramach przeznaczenia MW (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej),
 • KW nr WR1E/00044893/0, 
 • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 249.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści  dziewięć tysięcy złotych),
 • cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1  ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.),
 • przedmiotowa działka jest kształtu regularnego, posiada dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego,
 • przez teren w/w działki przebiegają sieci: wodociągowa w100, kanalizacyjna ks200, energetyczna, gazowa g100, telekomunikacyjna oraz ciepłownicza; nad częścią działki wzdłuż ul. Tołstoja przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia wsparta na dwóch słupach zlokalizowanych na terenie działki; przy granicy działki od ul. Krzywoustego zlokalizowana jest skrzynka telekomunikacyjna,
 • działka nr 88/68 sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej; otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości jest korzystne; działka usytuowana jest na terenie płaskim; działka posiada dostęp do drogi publicznej; lokalizację nieruchomości należy uznać za korzystną,
 • zgodnie z podaną informacją od Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy sieć ciepłownicza jest nieczynna,
 • nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 24 października 2019 r. o godz. 11:00 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy).
 • wadium wynosi 24.900,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset). Najpóźniej do dnia 18 października 2019r. na konto Gminy Miasta Oleśnicy            nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

 

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy. 

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego. 

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
>> <
 • Ogłoszenie